บทความ: การสั่งลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งพ้นจากราชการไปแล้ว ตามที่คณะกรรมการ ปปช. ชี้มูลความผิดย้อนหลัง

0
63

 บทความพิเศษ @ชายแดนใต้ นำบทคัดย่อ จากงานวิจัย มาให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ บทบาทการทำหน้าที่ของปปช.ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญ ในการตรวจสอบและคานอำนาจรัฐเมื่อเกิดการเอาเปรียบและเกิดความอยุติธรรม ให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารชาติและบ้านเมือง

การสั่งลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ : ซึ่งพ้นจากราชการไปแล้ว ตามที่คณะกรรมการ ปปช. ชี้มูลความผิดย้อนหลัง
Disciplinary Actions for Past Faults Identified by National Anti-Corruption Commission for Government Officials Who Have Ceased from Civil Services

โดย พ.ต.อ.ปริญ อร่ามเรืองกุล
รองผู้บังคับการ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Police Colonel Paril Aramruangkul
Deputy Commander Admission Division Police Education Bureau Royal Thai Police

บทคัดย่อ
​การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐต้องมีการควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนซึ่งเรียกว่า“วินัย” เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดย่อมต้องมีการสดับตรับฟังข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน เพื่อสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งข้อบังคับหน่วยงานจะมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าให้สามารถดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่พ้นหรือออกจากราชการแล้วได้ ซึ่งในแต่ละหน่วยงานยังคงมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ต่างกัน จึงเกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและยังเป็นช่องทางให้ผู้กระทำผิดลาออกก่อนเพื่อไม่ต้องได้รับโทษ อันจะมีผลต่อการได้รับบำเหน็จบำนาญด้วย ปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตฯ มีอยู่ 2 ฉบับ ซึ่งมีข้อกำหนดวิธีการ เงื่อนไข ทางวินัยกับเจ้าหน้าที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริต จึงไม่อาจที่จะบรรลุเจตนารมณ์ได้ หากกฎหมายเฉพาะของหน่วยงานไม่มีบทบัญญัติรองรับให้ดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ที่พ้นหรือออกจากราชการไปแล้ว หรือกำหนดระยะเวลา จึงเป็นช่องว่างของกฎหมายอย่างหนึ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กำหนดให้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน มีหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติและความผาสุกของประชาชน กฎหมายดังกล่าวจึงต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ต้องไม่จำกัดสิทธิหรือเสรีภาพหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้และต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ดังนั้น ความเข้าใจในประเด็นเกี่ยวกับหลักนิติธรรม จึงจำเป็นในการบังคับใช้และเป็นหลักสากลห้ามทำคำสั่งทางปกครองและกฎทางปกครองให้มีผลย้อนหลังถือเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” ที่ฝ่ายปกครองต้องให้ความเคารพ

คำสำคัญ: การลงโทษ, พ้นจากราชการไปแล้ว

 

Abstract
The operations of government officials definitely shall be observed to ensure that they always comply with the regulation which is called “discipline”. When a government official commits an offence, there must listen to the facts, interrogate and investigate to enforce a disciplinary action accordingly. Moreover, the regulation clearly stipulates that it is eligible to apply discipline for those government officials who have already ceased from civil services as well. However, each institution also has its own rules and regulations which cause unfairness between government officials of different entities. Also, this may be an opportunity for them to apply for resignation to avoid a punishment which probably would affect their retirement package. At present, there are two laws that relevant to anti-corruption. Both of them have different rules and regulations for applying discipline for a government official. Although Organic Act on Supplementing the Constitution Relating to the Prevention and Suppression of Corruption has an intention to enforce it to government officials who corrupt, this obstructs them not to achieve it. If the regulation of an individual entity does not have a provision to support application of disciplinary action for government officials who have ceased from civil services or does not specify duration, it would allow a kind of gap of law. Furthermore, the Constitution of the Kingdom of Thailand (B.E. 2560) specifies that sovereignty belongs to all Thai citizens. There is the rule of law which aims for common benefits among the country and well-being of Thai people. The mentioned laws, therefore, shall not against the rule of law, restrict one’s liberty and rights or impact to human dignity of somebody. On the other hand, these laws shall be effectively applied to any person all the time, not only to a specific one or in a specific circumstance only. Thus the understanding about matters of the rule of law is necessary for law enforcement. Last but not least, it is an international standard that the retroactive administrative orders and governing rules are defined as “general law” which legal entities have to respect to.

Keywords: punishment, government officials who have ceased from civil services

บทความนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2564 โปรดรอติดตามอ่านมนฉบับเต็มอีกครั้ง

แสดงความคิดเห็น