นราธิวาส​- ร.ร.วัดโคกโก มอบทุนฯช่วยเหลือนักเรียนยากจน ผู้ปกครองปลาบปลื้มใจ​ ร่วมขอบคุณ

0
41

ที่ห้องประชุม โรงเรียนวัดโคกโก ม.4 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส โรงเรียนวัดโคกโกได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (ทุนเสมอภาคทางการศึกษา) โดยมีนางสาววันเพ็ญ นุ้ยสกุล ผู้อำนวยการฯ คุณครู ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย ผู้ปครองของนักเรียนที่ได้รับทุนมาร่วมประชุมรับฟัง

ทาง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้ชี้แจงทำความเข้าใจ เรื่องทุนฯดังกล่าวและได้มอบเงินให้แก่ผู้ปกครองที่มาร่วมการประชุมในวันนี้
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตกลงความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการส่งเสริม สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

จึงได้พัฒนาระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ตรงสภาพความเป็นจริง เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ให้สามารถช่วยเหลือนักเรียนยากจนได้ตรงตัวบุคคลทุกคน การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคในครัวเรือนทั่วไป กสศ.ประเมินจากข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้ ข้อมูลรายได้เฉลี่ยของสมาชิกครัวเรือนต่อคนต่อเดือน พิจารณารายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ไมเกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน
ข้อมูลสถานะครัวเรือน 8 ด้าน ได้แก่สมาชิกครัวเรือนที่มีภาระพึ่งพิง (ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ไม่มีรายได้) การอยู่อาศัยสภาพที่อยู่อาศัยที่ดินทาการเกษตร (รวมเช่า)แหล่งน้าดื่ม/ใช้แหล่งไฟฟ้าหลักานพาหนะในครัวเรือนของใช้ในครัวเรือน (ที่ใช้งานได้)นอกจากนี้ ยังอาศัยข้อมูลอื่น ๆ ประกอบ อาทิ สถานภาพครอบครัว ขนาดครัวเรือน ภาพถ่ายบ้านที่พักอาศัย จังหวัดที่ตั้งโรงเรียน ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมระดับตำบล/หมู่บ้าน มาพิจารณาประกอบ
ทั้งนี้ข้อมูลรายได้ สถานะครัวเรือน และข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม จะถูกนำมาคำนวณด้วยวิธีการทางสถิติแบบวัดรายได้ทางอ้อม (Proxy Means Test : PMT) โดยกำาหนดน้าหนักให้กับสถานะครัวเรือนแต่ละด้านค่าน้ำหนักที่ได้จะนำมาแปลงเป็นคะแนนความยากจนของนักเรียนแต่ละคน ค่าคะแนนความยากจนจะมีระดับความยากจนตั้งแต่จนน้อย ถึง จนมากที่สุดเงื่อนไขในการรับ เงินอุดหนุนนักเรียนทุนฯ อัตราการมาเรียนรายวันนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงิน จะต้องรักษาอัตราการมาเรียนให้สูงกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด อัตราการมาเรียนสะท้อนความสุขในการเรียนและการขาดเรียนบ่อยเป็นสัญญาณเตือนของการหลุดออกจากระบบการศึกษา
น้ำหนัก-ส่วนสูงนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงิน มีพัฒนาการที่สมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
* พัฒนาการของนักเรียน มีรากฐานมาจากภาวะโภชนาการและสุขลักษณะที่ดี น้ำหนัก-ส่วนสูงที่เป็นไปตามเกณฑ์สมวัย เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน​ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้รายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา หลัง COVID-19 ภาคเรียนที่ 1/2563 โดย สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ต่อรายได้และการมีงานทำของครัวเรือนนักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษ ภายหลังสถานการณ์ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมาหลัง COVID-19 ภาคเรียนที่ 1/2563 พบว่ามีนักเรียนยากจน 1.7 ล้านคน แบ่งเป็นนักเรียนยากจนพิเศษ 1 ล้านคน ซึ่งสูงกว่าภาคเรียน 2/2562 มากกว่า 1.7 แสนคน


ทั้งนี้หากเปรียบเทียบก่อนเกิดสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ในภาคเรียนที่ 1/2562 เทียบกับการสถานการณ์การเกิดแพร่ระบาดแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 พบว่ามีนักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) ที่ผ่านการคัดกรองใหม่ จำนวน 652,341 คน ประกอบไปด้วย กลุ่มเป้าหมายใหม่คือนักเรียนอนุบาลสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ 146,693 คน นักเรียนกลุ่มเดิมที่คัดใหม่เนื่องจากครบ 3 ปีการศึกษา 313,361 คน นักเรียนสังกัด อปท.และ ตชด. 14,834 คน และกลุ่มใหม่ที่คาดว่ายากจนเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจผนวกกับสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 177,453 คน หรือ เพิ่มขึ้นราวร้อยละ 50 ของนักเรียนยากจนพิเศษ ก่อนมีสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งทางโรงเรียนวัดโคกโกได้ดำเนินงานตามแนวทาง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโครงการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมอบหมายครูประจำชั้น ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และคัดกรอง มีนักเรียนที่ได้รับ เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (ทุนเสมอภาคทางการศึกษา) มีจำนวน 86คน โดยได้มอบเงินไปแล้ว22คน ในวันนี้มอบให้นักเรียน 64คน คนละ2000บาท
ส่วนบรรยากาศการรับทุนในครั้งนี้ คณะครู ได้ ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินทุนฯและเรื่องต่างๆ ให้ผู้ปกครองทราบ และได้มอบเงินทุนฯให้ผู้ปกครองอีกด้วย
ด้านนางสาววันเพ็ญ นุ้ยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกโก ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางโรงเรียนได้มอบเงินให้กับนักเรียนในครั้งนี้ ทางโรงเรียน ได้ปัฏิบัติตามเงื่อนข้อกำหนดและเงื่อนไข ทุกประการ การคัดกรองนักเรียนยากจน ด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม Proxy Mean Test : PMT โดยประเมินจากข้อมูล ข้อมูลรายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือน และการมาเรียนไม่น้อยกล่าร้อยละ80 และทางโรงเรียน จะช่วยหาทุนมาให้นักเรียนที่ยากจนคนอื่นๆอีกด้วยเพราะว่ายังมีนักเรียนที่ยากจนอีกหลายคนที่ยังต้องการความช่วยเหลือ
ส่วนทางผู้ปกครองนักเรียน ได้ เปิดเผยว่า ขอขอบคุณทางโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้จัดหาและมอบทุนให้ในครั้งนี้

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไรบก.@ชายแดนใต้​  จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น