นราธิวาส-เหลืองทั้งอำเภอ นับหมื่นคน รวมพลังสำนึกรักประเทศไทย ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

0
377
{"source_sid":"272350CA-DF1F-4222-BD70-5F444B5995EB_1603263169389","subsource":"done_button","uid":"272350CA-DF1F-4222-BD70-5F444B5995EB_1603263169366","source":"other","origin":"gallery"}

นราธิวาสเหลืองทั้งอำเภอ นับหมื่นคน รวมพลังสำนึกรักประเทศไทย ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

สำหรับบรรยากาศที่ .นราธิวาส วันที่ 21 ตค. ได้มีกลุ่มพลังประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ .แว้ง .สุไหงปาดี และ .สุไหงโกลก กว่า 12,000 คน พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อเหลือง ในมือถือธงชาติไทยโบกไสว รวมทั้งกอดและชูพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

โดยมี นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สส.จังหวัดนราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไห.โก-ลก นายสกุลศักดิ์ มะดาโอะ ผู้จัดงานเดินขบวนในครั้งนี้ จากนั้นได้มีตัวแทน ผู้นำศาสนา ผู้แทนผู้ประกอบการ ผู้แทนผู้ประกอบการกำนัน ผู้ใหญบ้าน ได้กล่าวบนเวที ว่า การเดินขบวนในครั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

การเดินรณรงค์เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกรักประเทศไทย ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจุดปล่อยขบวนคือบริเวณแยกร้านลันเตา หน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุไหงโกลก เดินไปตามถนนสายหลักไปสิ้นสุดที่บริเวณด่านพรมแดนสุไหงโกลก ท่ามกลางเสียงที่เปล่งออกมาว่าทรงพระเจริญ เรารักพระมหากษัตริย์ก่อนจะมีการขึ้นเวทีโดยการนำของนายสกุลศักดิ์ มะดาโอะ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลปาเสมัส .สุไหงโกลก 

นายสกุลศักดิ์ มะดาโอะ ผู้จัดงาน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากปัจจุบัน ได้มีการชุมนุมประท้วงและได้มีการจาบจัว สถาบันพระ มหากษัตริย์ ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ไม่พอใจ จึงได้จัดกิจกรรมเดินขบวนร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ประชาชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณีย์กิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และประเทศไทยเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้อยู่ดี เป็นสุข
ด้านนายอับดุลเราะมาน หะยียูโซ๊ะ ตัวแทนผู้นำศาสนา ได้กล่าวบนเวที ว่า อยากให้ประเทศชาติเกิดความสงบ คนไทยรักกัน สามัคคีกัน ปรองดอง สมานฉันท์กัน พูดคุยด้วยเหตุและผล อีกทั้ง ต้องรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


นาย รอปา อีซอ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลมูโน๊ะ ตัวแทนผู้นำท้องถิ่น ได้กล่าวบนเวที ว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้มีการจาบจัวสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งอยากให้ประชาชนที่มาวันนี้ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ได้ปฏิบัติพระราชกรณีย์กิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทำให้ประชาชน อยู่เย็นเป็นสุข มีชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น อยากให้ทุกคนร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไป

จากนั้น ได้มีการร้องเพลงชาติไทย โดยประชาชนที่ร่วมเดินขบวนในครั้งนี้ได้เปล่งเสียงร้องเพลงชาติไทยดังกังวานทั้งบริเวณด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก และนายสกุลศักดิ์ มะดาโอะ ผู้จัดงานเดินขบวน ได้มีการยื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้กับนาย ไพรโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้รับมอบ

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ .นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น