นราธิวาส​ -​ วุฒิสภาลงพื้นที่พบปะประชาชนเดินหน้าสร้างความเข้าใจบทบาท อำนาจ และหน้าที่

0
30

ผู้สื่อข่าว​รายงาน​รายงานว่าพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ในโครงการสมาชิก วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส โดยลงพื้นที่ ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พบปะประชาชน นักเรียน และคณาจารย์ จำนวน 700 คน ณ โรงเรียนรอมาเนีย อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จากนั้นได้มอบอุปกรณ์กีฬาในการแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีมเยาวชนสานฝันชายแดนภาคใต้ กับเยาวชนทีมฟุตบอลโรงเรียนรอมาเนียณ สนามฟุตบอลโรงเรียนรอมาเนีย อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

 

โดยในการลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เป็นการเปิดโอกาส ในการสร้างความเข้าใจในเรื่อง บทบาท หน้าที่ และอานาจของวุฒิสภา ต่อส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผ่านการลงพื้นที่ของคณะสมาชิกวุฒิสภา และการจัดกิจกรรมอันจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี และความเข้าใจ ที่ถูกต้องตรงกันระหว่างภาครัฐและประชาชน

โครงการ “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” เดินหน้าลงพื้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นำสมาชิก วุฒิสภาพบปะกับพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะของสังคมไทยและประเพณีการปกครองของไทยตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เปิดโอกาสให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับสามารถใช้เป็นเวทีที่ได้ เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จะเป็นอีกหนึ่งกลไกตามบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ที่จะขับเคลื่อน ประเทศ ให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ อันจะนาไปสู่สังคม ที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพ ชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุข เป็นธรรม ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนา อย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ภาพ/ข่าวมาหามะ​ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​จ. นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น