“หนึ่งเดียวบือแต” เปิดบ้านวิชาการ สานสัมพันธ์ชุมชน

0
106

หนึ่งเดียวบือแตเปิดบ้านวิชาการ สานสัมพันธ์ชุมชน


วันที่
15 ตุลาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านบือแต อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี นายขวัญชาติวงศ์ศุภรานันต์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงานหนึ่งเดียวอแตเปิดบ้านวิชาการสานสัมพันธ์ชุมชน โดยมีนายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 นายสมศักดิ์ทิพย์มณี นายอำเภอกะพ้อ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมงานอย่างคึกคัก มีนางนรีฮัน แลมีชอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือแต กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้เป็นหนึ่งเดีย พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างยั่งยืน โดยให้นักเรียนได้แสดงความสามารถกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม ประชาสัมพันธ์ผลงานของครูและนักเรียนและร่วมชื่นชมความสำเร็จ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการพัฒนางานของบุคลากรตามบทบาทหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานด้านการศึกษาเป็นงานที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ การสร้างสรรค์ความรู้ความคิด พร้อมทั้งคุณสมบัติและจิตใจที่สมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล เพื่อช่วยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและราบรื่น อีกทั้งสามารถบำเพ็ญประโยชน์สุขเพื่อตนเองและเพื่อส่วนรวมได้ ถือเป็นภารกิจสำคัญของโรงเรียนและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการพื้นฐานของนักเรียนได้ การมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนจึงมีความสำคัญเป็นลำดับแรกในการกำหนดทิศทางการพัฒนานักเรียนและชุมชนงานหนึ่งเดียวบือแต เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิดและร่วมทำ ตามหลักการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน บ้าน มัสยิดและชุมชน ซึ่งงานในวันนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ กิจกรรมละหมาดฮายัต กิจกรรมเปิดป้ายอาคารเรียนกิจกรรมปลูกต้นไม้รักษ์โลก กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและกิจกรรมบรรยายธรรม

นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ สมาชิกวุฒิสภา ประธานเปิดงาน กล่าวว่า ลูกหลานของเราต้องได้รับการอบรมเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน โรงเรียนเป็นสถานที่สำคัญ ที่จะทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กนักเรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนโดยครูมืออาชีพ ตลอดจนการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน จะทำให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและเห็น

ผลได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นการมีส่วนร่วมและความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ถือเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่วางไว้อย่างยั่งยืน และได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 1 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3.มีงานทำ มีอาชีพ และ 4.เป็นพลเมืองดี

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะ  ปชส.สดปัตตานี.ปัตตานี เขต 3

แสดงความคิดเห็น