นราธิวาส-วิทยาศาสตร์ อพวช.สานใจไทย สู่ใจใต้ เรียนรู้ผ่านนิทรรศการ พัฒนาคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน

0
26
นราธิวาส-วิทยาศาสตร์ อพวช.สานใจไทย สู่ใจใต้ เรียนรู้ผ่านนิทรรศการ พัฒนาคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน

นราธิวาส-วิทยาศาสตร์ อพวช.สานใจไทย สู่ใจใต้ เรียนรู้ผ่านนิทรรศการ พัฒนาคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ลานพิกุลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.สานใจไทย สู่ใจใต้ โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวี บุญภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้อพวช. มีภารกิจหลักในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตให้กับเยาวชนและประชาชนในสังคมไทย ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิกรรมในรูปแบบต่างๆโดยมีการจัดกิจกรรมค่าย สานใจไทย สู่ใจใต้ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีนี้ ส่งผลต่อการเดินทางมาร่วมกิจกรรม ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ชาติ จังหวัดปทุมธานี จึงจัด “โครงการคาราวาน
วิทยศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้” ขึ้น โดยนำไปจัดแสดงใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล เพื่อให้เยาวชนได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความแตกต่างกันในเชิงพหุวัฒนธรรม ระหว่างสังคมของท้องถิ่น สังคมไทย และสังคมโลก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจและสามารถพัฒนาตนเองให้เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคต จึงเป็นที่มาของโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทยสู่ใจใต้
คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้ เน้นการสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ให้ความรู้ควบคู่กับการลงมือทำ ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในรูปแบบของ นิทรรศการสนุกกับอาชีพวิทย์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส ชุด Wit in Case กิจกรรมมุมนักประดิษฐ์ กิจกรรมเกมและของเล่นวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมอบรมครู “การพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอก
ห้องเรียน” และกิจกรมค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบของคาราวานวิทยาศาสตร์ New Nomal ที่ปรับรูปแบบให้สามารถเรียนรู้ สนุกกับกิจกรรมได้ โดยเว้นระยะห่าง ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการรักษาสุขอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2563 โดยการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานร่วมจัดทุกภาคส่วน ที่เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต
นอกจากนี้ การสนับสนุนจาก คุณครู อาจารย์ นับเป็นแรงผลักดันที่สำคัญยิ่ง ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย

ด้านผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากจะมีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีภารกิจอื่นๆที่สำคัญไม่น้อยกว่ากัน ประการหนึ่งคือ การบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ นี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งในการบริการความรู้แก่ชุมชน ที่มหาวิทยาลัยฯของเราได้ให้ความสำคัญ และถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เลือกมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นสถานที่จัดงาน เพื่อร่วมกัน
สร้างสังคมแห่การเรียนรู้แก่เยาวชนในภาคใต้
โดยคุณครู-อาจารย์ และนักเรียนทุกคน การที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้ อันเป็นส่วนหนึ่ง ในกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่งนั้น ซึ่งคนส่วนมากเห็นว่าเป็นเรื่องยากและอยู่ไกลตัว แต่เชื่อว่าหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์แล้ว คงเห็นว่าวิทยาศาสตร์เรียนรู้ได้ด้วยวิธีการง่ายๆ และเป็นสิ่งใกล้ตัว

////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น