ปัตตานี-อบรม ๗๐ ชั่วโมง หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ผู้กระทบจาก (COVID-๑๙)

0
42
ปัตตานี-อบรม ๗๐ ชั่วโมง หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ผู้กระทบจาก (COVID-๑๙)

ปัตตานี-อบรม ๗๐ ชั่วโมง หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ผู้กระทบจาก (COVID-๑๙)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 12 ต.ค.63 ที่ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ๗๐ ชั่วโมง ของกรมอนามัย รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายเพิ่ม เพ็ชรพรหม ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน ๕๖ คน

สำหรับการจัดโครการฯในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนโดยการจ้างงานประชาชนในพื้นที่  ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ซึ่งผู้ข้าร่วมโครงการจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ และทักษะปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองหรือมีภาวะ พึ่งพิงในหมู่บ้านหรือชุมชนทั้งเป็นการกระจายรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ,และเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อลดปัญหาทางด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และการดำรงชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี, ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลรักษาอีกด้วย

นายเพิ่ม เพ็ชรพรหม ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี กล่าวว่าเป้าหมายโครงการคือการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อให้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะที่มีภาวะพึ่งพิง และได้รับค่าตอบแทนรายเดือนแยกเป็นเทศบาลและอบต.ละ 2 คน คนละ 5,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เมื่ออบรมเสร็จทั้งหลักสูตร จะมีอาสาสมัครบริบาล 226 คน และจะมีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างน้อย 904 คน ที่ได้รับการดูแล เมื่อเปรียบเทียบอัตราก็คือ อาสาสมัครฯ 1 : ผู้สูงอายุ อย่างน้อย 4 คน (1:4)

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น