ปัตตานี เขต 3 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาให้เป็น “โรงเรียนสุจริต”

0
31

ปัตตานี เขต 3 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนสุจริต


นายเสกสรรค
กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาทั้ง 67 โรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสำนึกที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ และมีความรักชาติถูกทาง โดยมีนายอับดุลฮาลิม สะแมบากอ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ และนายเสถียร  สำราญ  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (...) .ปัตตานี เป็นวิทยากรบรรยาย ห้องประชุมเพนดูล่า 3 โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ .เมือง .ปัตตานี

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education) นี้ เป็นหลักสูตรที่ สำนักงาน ... ได้จัดทำชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน

การทุจริต สำหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณา ปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต อันเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (..2560-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตกลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย

ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.หลักสูตรอุดมศึกษา 3.หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ 4.หลักสูตรวิทยากร .../บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ5.หลักสูตรโค้ช โดยเนื้อหาในหลักสูตรประกอบด้วย 4 ชุดวิชา ได้แก่ 1.การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2. ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3. STRONG :

จิตพอเพียงต้านทุจริต และ 4. พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม และในส่วนของกระทรวงศึกษา ห้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ ตำราเรียน ครูอาจารย์และรายละเอียดหลักสูตร เพื่อนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และหลักสูตรอุดมศึกษา) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระทำทุจริตในลักษณะต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย

แสดงความคิดเห็น