นราธิวาส​- ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษรัฐบาลเข้าร่วมถกผู้นำท้องถิ่น​ แจงการขับเคลือนโครงการ Padee Complex & Selene Mask เช็ดน้ำตาเด็กกำพร้า

0
22

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม . นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพพื้นที่ มอบหมายให้ นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และพันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นผู้แทนพบปะ และร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ. หอประชุมอำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานการประชุม ผลการประชุมสรุปสาระสำคัญ ประกอบด้วย การแนะนำตัวข้าราชการที่มาปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่ ได้แก่ การแจ้งข้อปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการ นโยบายการปฎิบัติงานของ ผอ.รมน.ภาค 4 นโยบายการปฏิบัติราชการของนายอำเภอสุไหงปาดี การชื้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของจังหวัดนราธิวาสในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี และชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการ Padee Complex & Selene Mask เช็ดน้ำเด็กกำพร้าสุไหงปาดี

โดยการดำเนินการช่วยเหลือเด็กกำพร้าด้านทุนทรัพย์. ซื้อเสื้อผ้าใหม่ในวันฮารีรายออีดิลฟิตรี ช่วยทุนการศึกษา และสร้างอาชีพ อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม โดยเด็กกำพร้ามาจากสถานการณ์ความไม่สงบ และตามธรรมชาติ จำนวน 417 คน(มาก ที่สุดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้)ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการเดิม ตั้งแต่ พ.ศ.2547 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วยฝ่ายอำเภอสุไหงปาดี ฝ่ายผู้นำศาสนาอิสลาม ฝ่ายผู้นำศาสนาพุทธ บริษัทโปรอินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด และ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฉัตรวาริน

ภาพ/ ข่าว มาหามะ ดือเลาะ​ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ. นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น