“ฮาริสโมเดล” ต้นแบบการช่วยเหลือเด็กพิการแบบบูรณาการ ด้วยพระบารมี

0
115

ฮาริสโมเดล ต้นแบบการช่วยเหลือเด็กพิการแบบบูรณาการ ด้วยพระบารมี 

อำเภอบาเจาะ เป็นหนึ่งใน 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ที่ประสบปัญหาความไม่สงบเช่นเดียวกับท้องที่อื่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สิน และโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆ และส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นความยากจน ปัญหายาเสพติด หรือการเข้าถึงบริการของรัฐ เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น หากครอบครัวใดที่มีลูกพิการ จะยิ่งทวีความยากลำบากในการดำรงชีพยิ่งขึ้น ในท้องที่ห่างไกลอย่างเช่น หมู่ที่ 3 บ้านตะโละตา ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะปรากฏครอบครัวที่ยากจนครอบครัวหนึ่ง คือ ครอบครัวของนางเจะรอสนะ สนิ ผู้ซึ่งไม่มีบ้านอาศัยเป็นของตนเอง ได้เพียงดัดแปลงยุ้งเก็บข้าวเป็นที่พักอาศัยกัน 5 คน พ่อ แม่ลูก ด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะลูกคนสุดท้อง คือ  ..ฮาริส ดาแมยี อายุ 10 ปี มีความพิการไม่มีแขนและขาแต่กำเนิด เป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ยากให้กับครอบครัวยิ่งขึ้น

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการทำงานของข้าราชการกรมการปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะโครงการฮาริสโมเดลที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งถือเป็นโครงการแบบอย่างในการช่วยเหลือประชาชนกับความยากจนในความพิการของคนในครอบครัว

ว่าที่ ..จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ ได้เปิดเผยว่า อำเภอบาเจาะได้กำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของ ..ฮาริส ดาแมยี โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ออกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ 1) การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด โดยมี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเป็นเจ้าภาพ  2) การปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย ให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของคนพิการ เช่น การสร้างห้องน้ำบนบ้าน โดยมี อบต. ปะลุกาสาเมาะ เป็นเจ้าภาพ และ 3)การสร้างอาชีพให้แก่ครอบครัวอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ที่ทำการปกครองอำเภอเป็นเจ้าภาพ และด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อปี 2554 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับ ..ฮาริสดาแมยี ไว้ในมูลนิธิฯ และมีผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ติดตาม แนะนำการดำเนินงานต่างๆอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด รูปแบบการให้ความช่วยเหลือของอำเภอบาเจาะ ได้รับการยอมรับจากจังหวัด และนำมาเป็นต้นแบบให้กับอำเภอต่างๆ ในชื่อฮาริส โมเดล

ต่อมา เมื่อปี 2559 ปรากฏเด็กพิการไม่มีแขนขาแต่กำเนิด รายที่สองของอำเภอบาเจาะได้แก่  ..อัลฟุรกรณ์ หามะ ราษฎรหมู่ที่ 2 บ้านอาตะบือเระ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ ได้ใช้แนวทางฮาริส โมเดล

เช่นเดียวกัน และ ..อัลฟุรกรณ์ฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ รับเป็นคนไข้ในมูลนิธิฯเช่นเดียวกัน เป็นผลให้ได้รับโอกาสในการเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

สิ่งที่อำเภอได้เรียนรู้เพิ่มเติม คือทัศนคติของครอบครัวที่มีเด็กพิการเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะขับเคลื่อนฮาริส โมเดลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากว่า หากครอบครัวมีทัศนคติในแง่ลบ มองว่าเป็นความ โชคร้าย การพัฒนาเด็กพิการจะทำได้ยากยิ่ง ดังนั้น อำเภอจึงได้ดำเนินการสร้างทัศนคติในทางบวกแก่ครอบครัวเด็กพิการโดยการจัดกิจกรรมวันเด็กพิเศษเพื่อสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาและประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กพิการ ซึ่งอำเภอบาเจาะ ได้จัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน คุณแม่ของ ..ฮาริส และ คุณแม่ของ ..อัลฟุรกรณ์ จากเป็นผู้ที่จมทุกข์กับความพิการของลูก กลับเป็นผู้ให้กำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวเด็กพิการอื่นๆ

ฮาริส โมเดลยังคงถูกใช้กับการให้ความช่วยเหลือเด็กพิการอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่ยากยิ่งกว่า คือ การร่วมกันป้องกันความพิการแต่กำเนิด ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์การรับประทานวิตามินโฟลิก และการให้ความรู้เท่าทันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการมีเด็กพิการต่อไป เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวอำเภอบาเจาะเป็นล้นพ้น….

สุไลมาน บก.@ชายแดนใต้ / รายงาน

แสดงความคิดเห็น