นราธิวาส​ -​ สำนักงานประมงจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติ ปี63

0
38

วันนี้ (2 ต.ค 63) นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีจำนวนมาก


ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนงดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี ประกอบกับวันที่ 21 กันยายน เป็นวันสถาปนากรมประมง ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2469 ให้ตั้งกรมรักษาสัตว์น้ำขึ้น ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมการประมง และกรมประมงตามลำดับ


โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 สงขลา หน่วยงานสังกัดกรมประมง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้แก่พันธุ์ปลาสวาย ปลายี่สก ปลาสุลต่าน และปลาตะเพียนขาว รวมจำนวนทั้งสิ้น 505,500 ตัว
สำหรับตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส ทั้งยังเป็นแหล่งน้ำ ที่มีความเหมาะสม ต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย

ข่าว​ ปทิตตา​ หนูสันทัด​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส​

แสดงความคิดเห็น