นราธิวาส – ที่ปรึกษารมช.กระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพ “ญาดาบาติก”สินค้าขึ้นชื่อของจังหวัด

0
39

วันที่ 29 กันยายน  บ้านกูบู ตำบลไพรวัณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ม.ล.ปุณฑริก สมิติ อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน(ศาตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์) พร้อมด้วยนายประทีป ทรงลำยอง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยมีนายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ และคณะมาเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกอาชีพ ญาดา

ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพสอนการตัดเย็บเสื้อผ้า ผ้าคลุมผม ผ้าบาติก มีสมาชิก 50 คน รายได้ 300 บาทต่อคนต่อวัน ยอดจำหน่ายสินค้าเฉลี่ยเดือนละ 200,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าออนไลน์ ในเพจ.yadabatik,คณะทัวรมาจากที่ต่างๆ มีออเดอร์จากต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย ออสเตรเลีย เดนมาร์ก กรีซ และมีลูกค้าประจำที่มาซื้อที่ศูนย์

สำหรับ ศูนย์ฝึกอาชีพญาดา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 10 บ้านกูบู-กูแบยู ตำบลไพรวัล อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ก่อตั้งปี 2540 ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพประมงชายฝั่ง ซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและสภาพอากาศ และมักประสบปัญหาจำนวนสัตว์น้ำน้อยลง น้ำมันมีราคาสูงขึ้น ทำให้ชุมชนมีรายได้น้อย จึงได้รับสนับสนุนวัสดุและวิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนราธิวาส เพื่อเปิดฝึกอบรม “ปักผ้าคลุมผมและทำผ้าบาติก” ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของสตรีและเยาวชนเพื่อก่อตั้งกลุ่ม ต่อมา กอ.สสส.จชต.สนับสนุบงบประมาณให้ก่อสร้างอาคาร เพื่อเป็นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์และใช้สำหรับฝึกอบรม จำนวน 3,400,000 บาท สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ได้ส่งเสริมด้านการตลาด การทำแผนธุรกิจ สนับสนุนบรรจุภัณฑ์และคัดสรรผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ทำให้มีโอกาสออกงานและแสดงสินค้า ภายใต้แบรนด์”ญาดา”จนกลายเป็นที่รู้จัก มีนางยูไนดา มะดือเร๊ะ(ญาดา) เป็นประธานศูนย์ฝึกอาชีพ

โดยได้รับรางวัลต่างๆจำนวนมาก เช่น การแข่งขันประกวดผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม จากนางลัดดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม,การประกวดสุดยอดเยาวชนโอทอปไทย ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย,การประกวดคนรุ่นใหม่หัวใจโอทอป จาืกอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อีกด้วย

ข่าว แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น