ผอ.ปัตตานี เขต 3 เดินหน้าพัฒนาครูปฐมวัย หลักคิดสร้างพัฒนาการสองภาษา

0
11

ผอ.ปัตตานี เขต 3 เดินหน้าพัฒนาครูปฐมวัย หลักคิดสร้างพัฒนาการสองภาษา

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้อาจารย์ณัฐพร ไชยเดชผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทยมลายูถิ่น) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนางศรีประภา เติมสังข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.นราธิวาส 3 เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ห้องประชุมใหญ่ สพป.ปัตตานี เขต 3

การอบรมครั้งนี้มีกิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสถานศึกษาปฐมวัยจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ศึกษาแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระบบสองภาษาและสาธิตการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทยมลายูถิ่น) และเทคนิคการคัดเลือกสื่อการสอนที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทยมลายูถิ่น) ตามระดับชั้นวัย ต่อมาได้แบ่งกลุ่มตามระดับชั้นวัย เขียนแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้และผลิตสื่อการเรียนการสอนระบบสองภาษา (ไทยมลายูถิ่น) และได้มีการสาธิตการสอนตามกลุ่มสาระและตามระดับชั้นวัยและจัดนิทรรศการสื่อการเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น