นครศรีธรรมราช- ผลักดันทุ่งสง เป็นเมืองเศรษฐกิจ ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งที่มีศักยภาพ พร้อมรับการพัฒนาในอนาคต

0
156
{"source_sid":"272350CA-DF1F-4222-BD70-5F444B5995EB_1601255993736","subsource":"done_button","uid":"272350CA-DF1F-4222-BD70-5F444B5995EB_1601255993715","source":"other","origin":"gallery"}

นครศรีธรรมราช- ผลักดันทุ่งสง เป็นเมืองเศรษฐกิจ  ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งที่มีศักยภาพ  พร้อมรับการพัฒนาในอนาคต

ผู้สื่อข่าวรายงานที่โรงแรมชฎา แอท นคร  .เมืองนครศรีธรรมราชศาสตราจารย์ดร.โกวิทย์  พวงงาม  รองประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ  สภาผู้แทนราษฏร  แถลงในการสัมมนา  เรื่องการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ  ในการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า คณะกรรมาธิการได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม  ผลักดันให้อำเภอทุ่งสง.นครศรีธรรมราช  เป็นเมืองพิเศษ  หรือเมืองที่มี  การจัดการปกครองในระดับท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น  เพื่อให้เป็นองค์กรปกครอง   ที่มีรูปแบบการบริหารจัดการแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม   เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน   ในด้านต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้การดำเนินการในเรื่องนี้   เป็นการผลักดันไปตามหลักการกระจายอำนาจ  และการพัฒนาเมือง   สำหรับพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พื้นที่ที่เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สามารถพัฒนาส่งเสริม ผลักดัน  ให้เกิดกลไกพิเศษในการบริหารจัดการพื้นที่  โดยนอกจากการผลักดันเมืองทุ่งสงแล้ว  จะมีการผลักดันพื้นที่บางแห่งในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นเมืองพิเศษด้วย

ในขณะที่   นายปริญญา  จันทรภักดี  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า  ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาดำเนินการ  คือการทำให้เมืองทุ่งสง  หรืออำเภอทุ่งสง   มีเอกภาพในบริหาร  การแก้ปัญหา  มีอำนาจหน้าที่พิเศษเพิ่มเติม   มีการบริหารจัดการเมืองได้  เป็นระบบและเป็นระเบียบ คือต้องให้มีการต่อยอดการพัฒนา  เพราะปัจจุบันเมืองทุ่งสง  และพื้นที่รอบๆเมืองทุ่งสงหลายอำเภอ  เป็นพื้นที่การปลุกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  เช่น   ยางพารา  ปาล์มน้ำมัน  ที่สร้างรายได้  ให้กับเมืองเป็นกอบเป็นกำ  เงินรายได้จากภาษีอาการ  สามารถนำมาบริหารจัดการและพัฒนาเมืองได้เป็นอย่างดี

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ .นครศรีธรรมราช

แสดงความคิดเห็น