ปัตตานี เขต 3 เพิ่มทักษะการประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในสังกัดผ่าน VDO Conference

0
43

ปัตตานี เขต 3 เพิ่มทักษะการประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในสังกัดผ่าน VDO Conference

วันที่ 24 กันยายน นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้นางชวนพิศ แก้วพรหมราช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานเปิดการอบรมออนไลน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาการประสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารและทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนและทุกกลุ่มในเขตพื้นที่ฯ ภายใต้หลักสูตรการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลมีกิจกรรมและเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์  และเครื่องมือผลิตสื่อออนไลน์อย่างง่ายในรูปแบบเฟรมข่าวและอินโฟกราฟฟิค เพื่อการเผยแพร่กิจกรรมของหน่วยงานลงในสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และช่องทางต่างๆ โดยมีนางสาวมนทิชา แวซอเหาะ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และนางสาวฟูซียะห์ บลูกาวาลี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นวิทยากรบรรยาย ห้องประชุมสพป.ปัตตานี เขต 3

ในโลกยุคปัจจุบันการประชาสัมพันธ์เป็นหัวใจอย่างหนึ่งของการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพจะแสดงผลให้บุคลากรในหน่วยงานและสาธารณชนได้รับทราบถึงข้อมูลและ ข่าวสารที่เป็นจริง เป็นประโยชน์รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ให้กับหน่วยงาน หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการประชาสัมพันธ์ ประสานความเข้าใจ สรรค์สร้างการรับรู้ สามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ซึ่งการประชาสัมพันธ์ถือได้ว่าเป็นงานสื่อสัมพันธ์ที่มีความสำคัญและเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง มีระบบงานที่ซับซ้อนแต่งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมลักษณะความเป็นผู้นำขององค์การและบุคคล และช่วยให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือทั้งจากพนักงานภายในและจากประชาชนภายนอกด้วยนับว่างานประชาสัมพันธ์มีคุณค่าต่อหน่วยงานต่าง เป็นอย่างมาก ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของหน่วยงานได้ดีขึ้น ช่วยรักษาชื่อเสียงของหน่วยงานและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง..

ข่าว/ มนทิชา แวซอเหาะ ปชส.สพป.ปัตตานี เขต 3

แสดงความคิดเห็น