สพป.ปัตตานี เขต 3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในผ่าน VDO Conference กับโรงเรียนในสังกัด

0
92

สพป.ปัตตานี เขต 3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในผ่าน VDO Conference กับโรงเรียนในสังกัด


วันที่
22 .. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้นางชวนพิศ แก้วพรหมราช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานการเปิดอบรมออนไลน์ด้านการควบคุมภายใน สำหรับผู้ปฏิบัติงานการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ .. 2563 พร้อมบรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ..2561 และความสำคัญของการควบคุมภายในโดยมีนางสาวมนทิชา แวซอเหาะ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ร่วมบรรยายในหัวข้อแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563″ ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ระหว่างเขตพื้นที่ฯ กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง 67 โรง ห้องประชุมสพป.ปัตตานี เขต 3

การอบรมออนไลน์ด้านการควบคุมภายในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้      ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ .. 2563 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงภารกิจ งานประจำและนโยบายของหน่วยงานกับกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง  และการควบคุมภายในและสามารถจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้องตามแนวหลักเกณฑ์ปฏิบัติของกระทรวงการคลัง ให้แก่ครูและบุคลากรในเขตพื้นที่ฯ ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายใน ซึ่งการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐมีความสำคัญ  เป็นกระบวนการปฏิบัติที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐจัดให้มีขึ้น  เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน  การรายงาน  และปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในกรณีความเป็นไปได้ ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง  อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ ให้หน่วยงานของรัฐ โดยวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน เพื่อความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมทั้งบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานด้านการเงินการใช้ทรัพยากร     การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ ด้านรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นของทางราชการ และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของทางราชการ.

ข่าว/ มนทิชา แวซอเหาะ ปชส.สพป.ปัตตานี เขต 3

แสดงความคิดเห็น