ยะลา​ -​ หอการค้า ยื่นหนังสือ ธปท.ขยายเวลาเลื่อนชำระหนี้แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ออกถึงสิ้นปี

0
66

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 63 นายวิรัช อัศวสุขสันต์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมานายเกรียงศักดิ์ เสรีรัตน์ยืนยง ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา พร้อมด้วย คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดยะลา ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ โฆษกคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อประสานกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยในการขอขยายเวลาของมาตรการเลื่อนกำหนดชำระหนี้แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ให้ขยายออกเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวระบุว่า ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศ ที่ สกส1.3/2563 เรื่อง การชะลอการชำระหนี้แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจ มาตรการนี้ครอบคลุมทั้งการลดภาระหนี้ การเสริมสภาพคล่อง การส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตลอดจนการชะลอการชำระหนี้ของธุรกิจให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ โดยสิทธิ์ที่จะได้รับ คือ 1) เลื่อนการชำระหนี้ (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) ภายในช่วง 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ถึง 22 ตุลาคม 2563 2) เป็นการเลื่อนโดยอัตโนมัติ ลูกหนี้ไม่ต้องติดต่อสถาบันการเงินเพื่อรับสิทธิ์ 3) ไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต และปัจจุบันยังมีการระบาดทั่วโลกและในทวีปเอเชียโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศไทย มีแนวโน้มผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทย เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปิดกิจการลดหรือเลิกจ้างแรงงาน ทำให้เกิดการว่างงานเป็นจำนวนมาก นักศึกษาจบใหม่ไม่มีงานทำ จนเกิดปัญหาสังคมในวงกว้าง จากมาตรการดังกล่าวข้างต้นของธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้เป็นอย่างดี แต่ด้วยมาตรการกำหนดการสิ้นสุดในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นั้น ที่ประชุมของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดยะลา เห็นสมควรขยายเวลาของมาตรการเลื่อนกำหนดชำระหนี้แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังได้เข้ายื่นหนังสือดังกล่าวไปยังเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานกรรมการหอการค้าไทย รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ หอการค้าไทย ในนามหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนอีกด้วย

ข่าว​ มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​

แสดงความคิดเห็น