พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รองผู้ว่านราฯ เป็นผู้แทนพระองค์พิธีปิด “โครงการพระราชทานโคกหนองนา​ แห่งน้ำใจและความหวัง“

0
48

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส​  เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมฝึกอบรม “โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง“ จำนวน 100 คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 14​  เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส เรือนจำจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีปิดการฝึกโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายณรงค์ อุรุวรรณ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส,นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำ ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เข้าร่วมพิธี


ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 1 กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก
ทั้งนี้ การฝึกโครงการดังกล่าว มีผู้เข้ารับการฝึกเป็นผู้ต้องขังที่เป็นคนไทย 92 คน และชาวต่างชาติ 8 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 14 กันยายน 2563 แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การอบรมพึ่งตนด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิศาสตร์สังคมลงบนกระดาษ , การสร้างพื้นที่จำลอง และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น , การปฏิบัติในพื้นที่จริงมีขนาด 1 งาน หรือ 412 ตารางเมตร ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิศาสตร์สังคม และขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีผู้สำเร็จการฝึก จำนวนทั้งสิ้น 100 คน
สำหรับผลการดำเนินงานหลังจากนี้ผู้ต้องขังที่จะรับการพ้นโทษในโอกาสต่อไป จะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิศาสตร์สังคมของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น