นราธิวาส ​- พัฒนาชุมชนขับเคลื่อน “โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง หนุนทุกภาคส่วนให้ใช้เป็นวิถีชีวิต”

0
16

ผู้สื่อข่าว​รายงานว่า นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย ให้นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน,นายอนันต์ แสงชาตรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นักวิชาการที่รับผิดชอบงานฯ และนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง” จังหวัดนราธิวาส

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภูมิปัญญาผ้า รวมถึงการรณรงค์กระตุ้นให้เกิด การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากาผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ในการประชุมวันนี้ อาจารย์ จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) ซึ่งเป็นภาคีเครือข่าย ได้มาร่วมประชุมฯ ให้ข้อแนะนำ และจะร่วมกันพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ต่อไป ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จาก 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส รวม 40 คน ณ ห้องประชุมนราพัฒน์ บริเวณบ้านพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 

เป้าหมายของการขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง” คือ ผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ได้รับการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนาด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 10 กลุ่ม/ราย รวมถึงผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ได้รับการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่และมีการรณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกสัปดาห์ ให้เป็นวิถีชีวิตชาวนราธิวาสและขยายเครือข่ายไปสู่จังหวัดอื่นและประเทศเพื่อนบ้านในโอกาสต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร  บก.@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น