ปัตตานี – ดันแผนพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวชุมชนเด่น 5 แห่ง เพิ่มเมืองโบราณยะรังเตรียมต่อยอดอย่างยั่งยืน

0
257

ในวันที่ 10 กันยายน2563 จังหวัดปัตตานี มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดปัตตานี ระหว่าง ตัวแทนชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบของพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะทำงานฯในภาควิชาการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นายสุชาติชายมัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมร่วมรับฟังการสรุปข้อมูลและทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบของจังหวัดปัตตานีและการสรุปทิศทางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ให้แนวทางการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ให้รู้จักชูจุดแข็งของตนเอง เปิดพื้นที่ภายในให้เกิดความนิยม และพัฒนาการด้านสินค้าให้เกิดการสร้างรายได้ต่อชุมชนให้คิดแผนแบบระยะยาว และต่อเนื่อง

ด้านดร.สุวิมล บัวทอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ได้วางข้อสรุปประเด็นกิจกรรมและทบทวนแผนพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยว ทั้งเป้าหมายการพัฒนาทางโครงสร้างทั้ง 4 ด้าน คือด้านโครงสร้างพิ้นฐาน, ด้านสินค้าและบริการ,ด้านส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและ ด้านวางกฎระเบียบ ตามที่ชุมชนวางไว้ กับสิ่งที่ชุมชนต้องนำไปพัฒนาต่อในปีถัดไปทั้ง 4 ชุมชนเดิมได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทรายขาว, ชุมชนท่องเที่ยวตะโละกาโปร์ (กลุ่มบูนาดารา),ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบานา,ชุมชนท่องเที่ยวบางปูโดยในปีนี้มีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เพิ่มขึ้นอีกแห่งคือชุมชนยะรังซึ่งกำลังผลักดันอยู่ ซึ่งเป็นแหล่งโบราณที่สำคัญมากของประเทศไทย และยังต้องพัฒนาเพิ่มศักยภาพอีกหลายด้าน เช่นต้องเพิ่มนักสื่อความหมายชุมชน และเพิ่มทักษะนักสื่อความหมายที่มีอยู่เดิม สามารถบอกเล่าเรื่องราวให้เกิดความน่าสนใจ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ควรมีการศึกษาวิจัย ค้นคว้าไปพร้อมๆกับสถาบันต่างๆ
และกลุ่มท่องเที่ยวภายในตำบลยะรัง ควรเชื่อมโยงโปรแกรมท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อสร้างกิจกรรมที่น่าสนใจ และเชื่อมโยงไปยังแหล่งโบราณสถานเมืองโบราณยะรัง สถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ มีความเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เป็นต้น สิ่งที่ชุมชนต้องพัฒนาต่อ เช่นปรับปรุงห้องน้ำรองรับนักท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
นอกจากนี้ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับมาตรฐานการหนุนเสริมของหน่วยงาน พัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร ให้แก่กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน สร้างเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์ให้กับชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัด และประเทศ ส่งเสริมการนำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม มาเข้าร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวกับชุมชนท่องเที่ยวคุณธรรรมโดยพลังบวก บ้าน วัด โรงเรียน มหาลัยฯ แหล่งเศรษฐกิจท้องถิ่น

 

 

ข่าว บดิน เบญจสมัย ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น