ปัตตานี – เยาวชนคนเก่งรับรางวัล “มหกรรมรวมพล คน TO BE NUMBER ONE”

0
20

วันที่ 5 กันยายน 2563  เวลา 13.30 น.
ณ  ห้องน้ำพราวบอลรูม  โรงแรม ซี เอส ปัตตานี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานในพิธีปิดงาน​ “มหกรรมรวมพล คน TO BE NUMBER ONE” โดยมีนายแพทย์อุดมเกียรติ  พูลสวัสดิ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดปัตตานี และครู นักเรียน เข้าร่วมทั้งหมดกว่า​ 500 ​คน

โดยได้น้อมนำพระดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน  ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธาน โครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินงาน  อย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงเจตนารมณ์  ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กับทุกภาคส่วน  ในการส่งเสริมป้องกัน เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด “ เก่งดี​ มีความสุขและเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ”

นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี​กล่าวว่า​ เป็นการบ่มเพาะ เมล็ดพันธุ์เยาวชนTO BE NUMBER ONE ให้เติบโตเป็นพลังแห่งความดี “เก่ง ดี มีสุข และเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด  ของทุกภาคที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานจนประสบความสำเร็จสามารถเข้าสู่การประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค             และประเทศ ได้อย่างต่อเนื่องทุกปีผมเชื่อมั่นว่า TO BE NUMBER ONE จะเป็นคำตอบ ในการป้องกัน ปัญหายาเสพติดได้อย่างแน่นอน เพราะเป็นการขับเคลื่อนงาน  ที่เน้นการพัฒนาคนเป็นตัวตั้ง ยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “รู้ รัก สามัคคี” ในการนำพาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

สรุปผลการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดในงานมหกรมรวมพลและประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดปัตตนี ประจำปี 2563
1. ประเภทอำเภอ TO BE NUMBER ONE
รางวัล ชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอทุ่งยางแดง
2. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
รางวัล รองชนะเลิศ ขันดับ 2 ได้แก่
ชุมชนบ้านคาโต อำภอปะนาเระ
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่
ชุมชนบ้านยุกง อำเภอมายอ
รางวัลชนะเลิศ ชุมชนเจาะกะพ้อใน
อำเภอกะพ้อ
3. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน
รางวัล ชมเชย ได้แก่
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อำเภอปะนาเระ
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำภอสายบุรี
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ อำเภอทุ่งยางแดง
4. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสายบุรี อำเภอสายบุรี
5. ประUท TO BE NUMBER ONE DANCERCISE JUNIOR
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองอุปภัมภ์
6.ประเภท TO BE NUMBER ONE DANCERCISE Pre-Teenage
รางวัลชนะเลิศ อนุบาลสาธิต
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรเรียนรัศมีสถาปนา อ.มายอ
7.ประเภท TO BE NUMBER ONE DANCERCIS Teenage
ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ปทุมคงคา
อนุสรณ์​รางวัลชนะเลิศอันดับ​2​ได้แก่​ราชประชานุเคราะห์​
8. ประเภท IDOL TO BE NUMBER ONE ชาย
ชมเชย ได้แก่ นายวรพงษ์ เรื่องยศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์40
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายณภัทร พุทธรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี
รองชนะเลิศฉันดับ 1 ได้แก่ นายซอและ หามะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
ชนะเลิศ ได้แก่ นายปนัส ศรีภูวนารถ วิทยาลัยอาชีวะศึกษา ระดับอาชีวะศึกษา
9. ประเภท IDOL TO BE NUMBER ONE หญิง
ชนะเลิศ นางสำวสุชาดา บางขุนทด โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นงสาว รุสมีนา ซาแมง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
องชนะเลิศ อันดับ 2 นาสาวโชติกา มาศพฤกษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี่
รองชมเชย 1 นางสาว นูรีชัน ดอเลาะ โรงเรียนประทุมคงคา
รองชมเชย 2 นางสาว ขวัญจีรา บริสุทธิ์ โรงเรียนแม่ลาน
รองชมเชย 3 นางสาวนุรฮายาตี อาวี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ รชประชานุเคราะห์

ทีมข่าว @ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น