นราธิวาส-อ.เจาะไอร้องเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ จชต.

0
27
นราธิวาส-อ.เจาะไอร้องเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ จชต.

นราธิวาส-อ.เจาะไอร้องเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ จชต.

นายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง​/ผอ.ศปก.อ.เจาะไอร้อง มอบหมายให้​ นายเที่ยง จันทร์ทอง ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานเยียวยา​ พร้อมด้วย​ นางสาวณูรอาวาฏิฟ อาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, อส.มูหาหมัดไฟซู ต่วนสะแลแม และนางสาวอัสมานี ลา ดือเร๊ะ ลูกจ้างเยียวยา ลงพื้นที่ตำบลจวบเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบฯ และมอบวัสดุอุปโภคบริโภค(ของเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต) จำนวน 3 ราย ดังนี้.

1. ทายาท อส.สุคนธ์ จินดาราม บ้านเลขที่ 210 ม.10 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธวาส
2.นายมีชัย จันทร์ทอง บ้านเลขที่ 111 ม.6 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
3.นางผจงศรี แดงเทศ บ้านเลขที่ 13/1 ม.6 ต.มะรือโบออก
โครงการคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพ ทำสวน และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

/////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น