กยท.ยะลา เดินหน้า อบรมให้ความรู้สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรสวนยาง เพื่อก้าวสู่ “Smart Farmer”

0
28

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา (กยท.จ.ยะลา) ได้จัดอบรมเกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง หลักสูตรพัฒนาสินค้ายางพาราให้ได้มาตรฐาน และปลูกจิตสำนึกรักในอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ในเรื่องการพัฒนาสินค้ายางพาราให้ได้มาตรฐาน GAP GMP และ FSC และปลูกจิตสำนึกรักในอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งการอบรมรมครั้งนี้ มี “Smart Farmer” จังหวัดยะลา เข้าร่วมอบรม จำนวน 220 คน พนักงานและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 32 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด

นายศานติ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้รับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางให้เป็น Smart Farmer Rubber โดยมี กยท. เป็น Smart officer คอยให้คำปรึกษา เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านยางพารา รวมถึงเป็นผู้ประสานงานด้านยางพาราที่มีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและเกษตรกรโดยทั่วไป และการยางแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่มีความสำคัญสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าลูกหลานของเกษตรกรชาวสวนยางไม่ได้สนใจ และให้ความสำคัญกับการประกอบอาชีพชาวสวนยางเท่าที่ควรทั้งๆที่ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล และที่สำคัญการทำสวนยางในปัจจุบัน เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในระบบด้านมาตรฐานและคุณภาพต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน กยท. จึงต้องมีการส่งเสริม พัฒนาและยกระดับเกษตรกรชาวสวนยางไทยให้ก้าวไปสู่ “Smart Farmer” และเพิ่มองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง การปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง และสืบสานอาชีพชาวสวนยางไว้ให้คนรุ่นหลัง
ด้านนายภาสกร ปาละวัล ผู้ช่วยผู้อำนวยการจังหวัดยะลา ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่าโครงการในวันนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้มีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น “Smart Farmer” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีอยู่หลายสาขาด้วยกัน สำหรับการยางแห่งประเทศไทย รับผิดชอบในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น “Smart Farmer” ด้านยางพาราเพื่อขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของการยางแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 มีเกษตรกรชาวสวนยางที่ผ่านคุณสมบัติการเป็น “Smart Farmer” จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 220 คน จากเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้ง 5 สาขา ของ กยท.จ.ยะลา (กยท.ส.เบตง กยท.ส.บันนังสตา กยท.ส.ยะหา กยท.ส.รามัน และ กยท.ส.เมืองยะลา) โดยมีเป้าหมาย กยท.สาขาละ 44 ราย


นายภาสกร ปาละวัล ยังกล่าวอีกว่า การจัดอบรมในครั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ “การปลูกจิตสำนึกรักในอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง” โดย ดร.ดาเรศ ชูยก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษและหัวข้อ “การพัฒนาสินค้ายางพาราให้ได้มาตรฐาน GAP GMP และการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐาน FSC โดยผู้บริหาร กยท.จ.ยะลา คาดว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Smart Farmer อย่างเต็มตัว และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงเป็นตัวอย่างให้แก่พี่น้องเกษตรกรอื่นๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรชาวสวนยางรุ่นต่อไป

ข่าว​ มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว​@ชายแดนใต้​ จ.ยะลา​

แสดงความคิดเห็น