ปัตตานี-เตรียม อำเภอ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปัตตานี ปี ๒๕๖๓

0
34
ปัตตานี-เตรียม อำเภอ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปัตตานี ปี ๒๕๖๓

ปัตตานี-เตรียม อำเภอ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปัตตานี ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ ห้องน้ำพราว โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ อำเภอ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปัตตานี  ปี ๒๕๖๓ โดยมีนายอุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน ตลอดจน ได้รับความกรุณาจาก ท่านเดชรัตน์ สิมสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงมหาดไทย และท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี  ให้เกียรติเป็นวิทยากร

โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน ราชกัญญา  สิริวัฒนา พรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕  มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสค่านิยม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ทางจิตใจ ในกลุ่มเยาวชน อายุ ๖ – ๒๔ ปี ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จังหวัดปัตตานี  น้อมนำพระดำริ มาดำเนินการ อย่างต่อเนื่องตลอด ๑๗ ปีที่ผ่านมา มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั้งหมด  จำนวน ๑๘๗,๒๗๐ คน  มีจำนวนชมรม  จำนวน ๖๒๙ แห่ง  และมีศูนย์ เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน ๑๙๓ แห่ง

สำหรับ การจัดอบมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการความร่วมมือ ของหน่วยงานภาครัฐ และประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน อำเภอ TO BE NUMBER ONE ทุกอำเภอ ให้เป็นรูปธรรม

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด  สาธารณสุขอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอพัฒนาการอำเภอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน เทศบาล อบต. กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล  จาก ๑๒ อำเภอ

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน./ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น