นราธิวาส -โครงการเสริมสร้างสมรรถนะสตรีมะนารอ สู่สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง​ ปี​63

0
26

24 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน พร้อมด้วย นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายอับดุลอาซีซ เจ๊ะมามะ รองประธานกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส นายอนันต์ แสงชาตรี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางวิลาวัณย์ ต่วนเพ็ง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนราธิวาส และผู้เข้าร่วมครั้งนี้

ดังนั้นเนื่องในโอกาสวันสตรีไทยเพื่อให้สตรี ได้แสดงพลังแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งแสดงพลังแห่ความรักสามัคคีซึ่งสตรีมีต่อกันทุกหมู่บ้านตำบลโดยสมารถสร้างสรรค์เป็นผลงานค้นต่างๆ ในวันนี้ มีผู้นำสตรีจากทุกอำเภอ รวมทั้งสิ้นจำนวน 156 คน

อย่างไรก็ตาม สตรีไทยในยุคปัจจุบันเ ป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประทศชาติ และกระทรวงมหาดไทย มอบหมายกรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาสตรีในชนบทให้มีขีดความสมารถไกรแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีในหมู่บ้าน/ตำบลด้วยตนเองโดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีขึ้นทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาคและระดับประเทศ

อีกทั้งสนับสนุนให้สตรีมีบทบาทสำคัญด้านต่าง ๆ เท่าเทียมกับบุรุษอย่างต่อเนื่องเสมอมา จึงทำให้บทบาทสตรีเป็นที่ยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป โดยในแต่ละปีได้ส่งเสริมให้สตรีทุกจังหวัด ร่วมกันจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงพลังความรักสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตน ในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดน​ใต้​ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น