ปัตตานี-ศพต.จชต.สร้างความเข้าใจฝึกอบรมวิชาชีพในปอเนาะและรร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม 100 กว่าแห่ง ใน 5 จชต.

0
87
ปัตตานี-ศพต.จชต.สร้างความเข้าใจฝึกอบรมวิชาชีพในปอเนาะและรร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม 100 กว่าแห่ง ใน 5 จชต.

ปัตตานี-ศพต.จชต.สร้างความเข้าใจฝึกอบรมวิชาชีพในปอเนาะและรร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม 100 กว่าแห่ง ใน 5 จชต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30น. ที่ห้องประชุมโรงแรม ซี เอส ปัตตานี นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษาปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม แขกผู้มีเกียรติ ครูและนักเรียนเข้าร่วมสัมมนา


นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งที่ผ่านมา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง18แห่ง ได้ร่วมจัดฝีกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 100 แห่ง มีการสร้างครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะอย่างเป็นรูปธรรม การสร้างความเข้าใจในกับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอนาะได้ทราบว่าการอาชีวศึกษามีศักยภาพ สามารถให้บริการที่หลากหลายอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้บริหารที่สนใจได้เลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการ

นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพในสถาบันศึกษาปอนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ประจำปึงบประมาณ 2563 ขึ้นในวันนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความข้าใจด้านการอาชีวศึกษา ให้กับผู้บริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะ จัดทำแนวทางและแผนปฏิบัติการฝึกอบรมวิชาชีพและจัดตั้งกลุ่มอาชีพในปีงบประมาณหน้าร่วมกันระหว่างสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสถาบันศึกษาปอเนาะ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับอำเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ระหว่างสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรการการอาชีวศึกษากับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น