“สะพานสู่โอกาส” สำหรับ “นักเรียนช้างเผือกสายอาชีพ” มาถึงแล้ว.. มีโอกาสเรียนถึง ป.เอก !!

0
86

สะพานสู่โอกาสสำหรับนักเรียนช้างเผือกสายอาชีพมาถึงแล้ว…มีโอกาสเรียนถึง ป.เอก !!

ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2563   ทุนแรกและทุนเดียวที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสายอาชีพและอาชีวศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ได้ศึกษาต่อแบบเต็มศักยภาพจนถึงระดับปริญญาเอก เพื่อตอบโจทย์นโยบายประเทศ 4.0 และการพัฒนาตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต

น้องๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีศักยภาพและความมุ่งมั่น กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) พร้อมสานฝันให้น้องๆได้ก้าวไกลไปสู่เป้าหมายของชีวิต และเป็นต้นแบบของนักศึกษาสายอาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. ให้มีโอกาสเรียนต่อระดับปริญญาตรี โท เอก ด้วยทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2563

กสศ. ขอเชิญชวนนักศึกษาอาชีวศึกษา หรือ สถานศึกษาสายอาชีพและอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เสนอชื่อนักศึกษาเพื่อยื่นใบสมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 6-31 กรกฎาคมนี้.

แสดงความคิดเห็น