นราธิวาส -​จัดบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาดฟาร์มตัวอย่างฯบ้านป่าไผ่

0
27

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 5 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอระแงะ เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมทำความสะอาดความตัวอย่างฯ บ้านป่าไผ่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลังในพื้นที่ และจิตอาสาพระราชทานร่วมในพิธี
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


เนื่องในโอกาสเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับอำเภอระแงะ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าไผ่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมีกิจกรรมการพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าไผ่ ปลูกต้นไม้พร้อมจัดให้เป็นระเบียบ พัฒนาสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า และประปา ให้เรียบร้อยใช้งานได้ จัดทำระบบการคัดแยกขยะและจัดการเก็บขยะให้เป็นปุ๋ย


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรวมพลังความสามัคคีของจังหวัดนราธิวาส ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณฟาร์มตัวอย่างฯบ้านป่าไผ่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ให้มีความสะอาด มีภูมิทัศน์ที่เรียบร้อยสวยงาม มีระบบสาธารณูปโภคที่เรียบร้อยใช้งานได้
โอกาสนี้ นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้ ประกอบด้วย ต้นยางนา ต้นกันเกรา ต้นพะยอม ต้นจามจุรี และต้นพยุง เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว อีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น