นราธิวาส​ ​- เจาะไอร้อง​ 3​ ฝ่ายซักซ้อมแผน เตรียมพร้อมทุกยุทธศาสตร์​ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันเจาะไอร้อง

0
40

ณ ที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมเปิดการซักซ้อมแผนรักษา?ปลอดภัยอำเภอเจาะไอร้อง ตามยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมอำเภอเจาะไอร้อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีความเข้าใจในหน้าที่ และบทบาทของตนเอง ในการร่วมมือ ร่วมใจ ตามแผนรักษาความปลอดภัยตำบล พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยมีความพร้อมตลอดเวลา สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว มีความปลอดภัย ลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมี นายธีรพงศ์ ศรีจันทร์ ปลัดอาวุโสอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานในพิธีเปิดการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยอำเภอเจาะไอร้อง พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลัง ทหาร ตำรวจ สมาชิก อส.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมซักซ้อมในครั้งนี้


ตามนโยบายและสั่งการของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กำหนดให้มีการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง รวมทั้ง 38 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจึงได้กำหนดนโยบายให้หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่กำกับดูแล ควบคุมและดำเนินการซักซ้อม แผนเผชิญเหตุของชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่รับผิดชอบ ให้มีความพร้อม เพื่อรองรับสถานการณ์ รวมไปถึงมีความพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือของหน่วยต่างๆในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย โดยมีการบูรณาการกำลังทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กำลังภาคประชาชน และส่วนราชการหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อม มีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

การซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยอำเภอเจาะไอร้องครั้งนี้ เป็นการซักซ้อมแผน สร้างความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยตำบล ทั้งแผนป้องกันเหตุ แผนปฏิบัติเมื่อมีภาพข่าวสารความเคลื่อนไหว และแผนระงับเหตุ โดยการร่วมกันปกป้อง เฝ้าระวังชุมชน ตำบล และหมู่บ้านของตนเอง คือเป็นหน้าที่สำคัญของทุกคน เพื่อร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้องต่อไป

ข่าว​ ปทิตตา​ หนูสันทัด​ ทีมข่าว​ @ชายแดนใต้​ จ.​นราธิวาส​

แสดงความคิดเห็น