ยะลา​- หน่วยงานกระทรวงแรงงาน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
86

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน  ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บูรณาการร่วม โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน

วันนี้(14 ก.ค 63) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา อาสาสมัครแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิดของ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับ โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน) และกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดี และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วังพญา-ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา

โดยมี ตัวแทนจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดยะลาพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลานายจ้าง ลูกจ้างของสถานประกอบการในจังหวัดยะลา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา รวมกว่า 130 คน เข้าร่วม ปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น แบ่งเป็น ต้นพะยอม จำนวน10 ต้นและต้นกฤษณา จำนวน 190 ต้น

นายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีเป้าหมายในการส่งเสริมแรงงานให้มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน มีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง ได้แก่ เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานซึ่งเป็นเสมือนสื่อกลางระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อนำบริการด้านแรงงานลงสู่ประชาชนในพื้นที่ ชุมชน ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานทั้งในด้านองค์ความรู้ ข่าวสารข้อมูล ตลอดจนการพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานให้สามารถสอดคล้องต่อแนวนโยบายของกระทรวงแรงงาน และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานยังมีวัตถุประสงค์ให้อาสาสมัครแรงงานร่วมกับภาคีในชุมชนมีส่วนร่วม ในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ อันเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดย อาสาสมัครแรงงานจังหวัดยะลาร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและให้แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของจังหวัดยะลามีศักยภาพสามารถ นำบริการด้านแรงงานลงสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน)บูรณาการร่วมกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย อาสาสมัครแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด

ทั้งนี้ ในการจัดทำโครงการฯ ในครั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลายังได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา โดยการจัดโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”สืบสานสู่100 ล้านต้น บูรณาการร่วมกับ กิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดี และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง และลูกจ้างได้ตระหนักถึงความสำคัญของโทษพิษภัยและผลกระทบจากปัญหายาเสพติด ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการสร้างความรักความผูกพันในการขับเคลื่อนการดำเนินการต้านภัยยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ครอบครัว และชุมชนใกล้เคียงต่อไป

ข่าว​ มูกะตา หะไร @ชายแดนใต้​ จ ยะลา

แสดงความคิดเห็น