นราธิวาส​- คืนคนดีสู่สังคม​ เปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาฯหลักการ 3 วิ​ ชีวิตเปลี่ยน

0
24

วันนี้ 13 ก.ค. 63 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานปิดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ห้วง 6 เดือนหลัง) รุ่นที่ 1 โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายชัยเจริญ มูสิกิ้ม หัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส นายสมเกียรติ เจษฎารมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ กว่า 100 คนร่วมในพิธีปิดฯ

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ผู้เข้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจะได้นำความรู้ที่ได้จากการเข้าค่ายฯ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก และพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเป็นแบบอย่างให้กับครอบครัวและได้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยเด็ดขาด รวมทั้งจะได้นำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ เป็นคนดีของหมู่บ้าน ชุมชน ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดดำเนินกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ในหลักสูตร 12 วัน และใช้หลักการ 3 วิ ในการดำเนินค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้เสพ ยาเสพติด คือ (1) วินัย (2) วิชาการ (3) วิชาชีพ นำชีวิตสุขสบาย เน้นการฝึกวิชาชีพระยะสั้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว เช่น ช่างตัดผม ช่างทำเฟอร์นิเจอร์ ช่างปูนปั้นไม้เทียม ช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อการเกษตร และแนะแนวการศึกษาสำหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

สำหรับค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส เป็นรุ่นที่ 1 โดยดำเนินการในระหว่างวันที่ 1 – 13 กรกฎาคม 2563 และเป็นผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูเป็นกลุ่มผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการคัดกรองแล้วจากศูนย์เพื่อการคัดกรองฯ อำเภอ และสมัครใจเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ เพื่อต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับทัศนคติของผู้เสพยาเสพติด เพื่อไม่ให้กลับเข้าสู่วังวนเดิม เปลี่ยนเป็นคนใหม่ และเป็นคนดีต่อสังคม

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น