นราธิวาส – จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบล สร้างความเข้มแข็ง

0
22

วันนี้ (10 ก.ค. 63) ที่อาคารอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายกองเอก เอกรัฐ หลีเส็น ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบล โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส / หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส นาวาเอก นฤพนธ์ มัตถกุล รอง ผบ.ฉก.นย. 2 ผู้แทนนายอำเภอ และคณะครูฝึกเข้าร่วมกิจกรรม


นายกองเอก เอกรัฐ หลีเส็น ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ชุดคุ้มครองตำบล เป็นกำลังพลกึ่งทหารของฝ่ายปกครอง จึงต้องมีการฝึกฝนและอบรมทบทวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนที่พร้อมจะเพิ่มเติมให้กับหน่วยกำลังในพื้นที่ ทั้งในภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ และปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยขอให้มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีวินัย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองต่อไป


ทั้งนี้ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส ได้จัดฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบล เพื่อให้ชุดคุ้มครองตำบลมีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง ภารกิจ อำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจด้านทักษะในด้านการใช้อาวุธ การปฏิบัติในด้านยุทธวิธีของหน่วยขนาดเล็ก สามารถสนับสนุนการปฏิบัติของชุดคุ้มครองหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนทุกภารกิจในทุกมิติที่ปฏิบัติในพื้นที่ โดยมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 4 ในจำนวน 13 รุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 144 นาย จาก 8 ชคต. ทำการฝึก 5 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2563 โดยผู้เข้ารับการฝึกประกอบด้วย ปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ จาก ชคต.มาโมง ชคต.มะรือโบออก ชคต.มะนังตายอ ชคต.แม่ดง ชคต.บางขุนทอง ชคต.ตันหยงลิมอ ชคต.สาวอ และ ชคต.ปูโยะ โดยมีการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น