พัฒนาชุมชนรือเสาะ ติดตามโครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ สู่แผน 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

0
87

วันที่ 7 กรกฏาคม 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ พร้อมด้วยนายนคเรศ หลิกแก้ว พัฒนากรรับผิดชอบตำบลโคกสะตอ และนางสาวนูรีฮัน หะสะเมาะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัด มัสยิดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร-บรม” เป็นการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน” เพื่อส่งเสริมให้วัด มัสยิด มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

โดยได้รับความร่วมมือจากพระนพเดช ฐิตเตโช นพเดช ฐิตเตโช เสาน่วม เจ้าอาวาสธรรมสถานศรีภิณโญศรัทธาราม ผู้นำชุมชนและครัวเรือนที่ได้ช่วยกันปลูกผักสวนครัวบริเวณพื้นที่วัด ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ วัดและครัวเรือนได้ลดรายจ่ายและเป็นการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในชุมชน ตลอดจนเป็นการนำนโยบายของนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว ระยะที่ 2 ความต่อเนื่อง คือ พลัง ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวที่ปลูกอยู่แล้วให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และปลูกผักเพิ่มเติมจากเดิมครัวเรือนละอย่างน้อย 10 ชนิด

เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับฐานราก สร้างความรักความสามัคคีในครัวเรือน มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค มุ่งมั่นลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ประชาชนได้บริโภคผักสด ปลอดสารพิษ โดยไม่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง นอกจากจะทำให้สุขภาพแข็งแรง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แล้ว ยังสามารถสร้างค่านิยมที่ดี ในการรู้จักแบ่งปันให้กับคนในชุมชน สร้างมิตรภาพที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความสุขใจให้กับผู้ให้และผู้รับในยามวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เจอการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนเป็นอย่างดี
ณ ธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธาราม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น