นราธิวาส -​ เปิดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด

0
15

นราธิวาส เปิดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ห้วง 6 เดือนหลัง) รุ่นที่ 1
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ห้วง 6 เดือนหลัง) รุ่นที่ 1 โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายชัยเจริญ มูสิกิ้ม หัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ กว่า 100 คน คนร่วมกิจกรรมฯ


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ยาเสพติดเป็นบ่อนทำลายทุกสิ่ง หากเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้ว รู้ว่ามันไม่ดีจะต้องรีบออกห่างให้เร็วที่สุด และอยากให้ทุกคนให้ความร่วมมือและสนใจปรับพฤติกรรมตนเองใหม่ จากการเรียนรู้ในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำในทุกๆเรื่อง สามารถพูดคุยอย่างเปิดใจได้ และหากผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในครั้งนี้แล้ว ยังสามารถฝึกอาชีพที่ตนเองถนัด สร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก และนี่ถือเป็นการคืนคนดีสู่สังคม
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดดำเนินกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ในหลักสูตร 12 วัน และใช้หลักการ 3 วิ ในการดำเนินค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้เสพยาเสพติด คือ (1) วินัย นำชีวิตมีจุดหมาย เน้นการฝึกสร้างระเบียบวินัยในตนเองและวินัยในการปฏิบัติศาสนกิจประจำวัน (2) วิชาการ นำชีวิตไกลห่างสิ่งเสพติด เน้นวิชาการด้านสาธารณสุข วิชาการด้านกฎหมาย และวิชาการด้านศาสนา (3) วิชาชีพ นำชีวิตสุขสบาย เน้นการฝึกวิชาชีพระยะสั้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว เช่น ช่างตัดผม ช่างทำเฟอร์นิเจอร์ ช่างปูนปั้นไม้เทียม ช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อการเกษตร และแนะแนวการศึกษาสำหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น


สำหรับรุ่นที่ 1 นี้ ดำเนินการในระหว่างวันที่ 1 – 13 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูเป็นกลุ่มผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการคัดกรองแล้วจากศูนย์เพื่อการคัดกรองฯ อำเภอ และสมัครใจเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามแนวทางประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 108/2557 จำนวน 109 คน

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร  บก.@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น