ปัตตานี- นิเทศความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3

0
15

ปัตตานี- นิเทศความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 มีนโยบายให้มีการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จึงได้มีการประชุม PLC วางแผนการดำเนินการนิเทศติดตามสถานศึกษา ทั้งด้านกายภาพการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ตลอดจนการบริหารจัดการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สังเกตุแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งรูปแบการจัดการเรียนการสอน การจัดอาหารกลางวันและการจัดกิจกรรม   โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามฯ เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนทั้ง 67 โรงในสังกัด บันทึกและรวบรวมผลการนิเทศให้คณะกรรมการประเมินทราบ ในระหว่างวันที่ 1-10 .. 2563

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะ ปชส.สพป.ปัตตานี เขต 3

แสดงความคิดเห็น