แม่ทัพ 4 นำทีมถกคณะประสานงานระดับพื้นที่ เปิดข้อเสนอเวทีประชาชน 6 เดือน เสนอคณะพูดคุยสันติสุขฯ พร้อมลดกำลังลง หากเหตุการณ์สงบ

0
12535

แม่ทัพ 4 นำทีมถกคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) เปิดข้อเสนอเวทีประชาชน 6 เดือน เสนอคณะพูดคุยสันติสุขสู่ชายแดนใต้ พร้อมลดกำลังลง ถ้าหากเหตุการณ์สงบ

วันนี้ 8 มิถุนายน 2566เวลา 10.30 น. ณ ห้องน้ำพราว 1 โรงแรมซีเอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ สกุลตนาค แม่ทัพภาคที่4 ในฐานะ หัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พลตรีปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 พลตรี วรเดช  เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 / ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ในฐานะเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ เรียกคณะประสานงานระดับพื้นที่จัดประชุม เพื่อขับเคลื่อนงาน สถานการณ์ล่าสุด การสร้างสภาวะแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เอื้อต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุข ความคืบหน้า หลังจากมีการตกลงร่วมกันระหว่างคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่ม BRN ในการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวม (Joint Comprehensive Plan towards Peace) โดยมีคณะประสานงานระดับพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมกว่า 200 คน
ในที่ประชุมในแต่ละจังหวัดได้ส่งตัวแทนทั้ง 4 จังหวัด มารายงานผลการดำเนินงานของเวทีทั้งหมด ของแต่ละจังหวัด ซึ่งกำลังจัดขึ้นทั้งหมด 32 เวที มีการนำเรื่องประเด็นสาระสำคัญๆ ที่นำมาใช้ประกอบกันให้สอดคล้องตามนโยบายข้อตกลง สันติสุขของทั้ง 2 ฝ่ายที่อยู่ในกรอบสารัตถะ 3 เรื่อง คือ การลดความรุนแรง การปรึกษาหารือสาธารณะ และการแสวงหาทางออกทางการเมือง

พลโท ศานติ สกุลตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า การดำเนินการของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น ตลอดห้วงเดือนที่ผ่านมา มีกิจกรรมสำคัญซึ่งส่งผลต่อความคืบหน้าของกระบวนการพูดคุย คือ การพูดคุยที่ประเทศมาเลเซีย ทางกลุ่ม BRN ไม่เข้าประชุมเพราะให้เหตุผลว่ายังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านการเลือกตั้ง อาจมีการเปลี่ยนคณะพูดคุย ทางคณะได้เข้าพูดคุยกับทางผู้อำนวยความสะดวก และได้ข้อสรุปด้วยดี เพราะมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการพูดคุยไม่ให้สะดุด และไม่มีปัญหาแม้จะเปลี่ยนรัฐบาล หรือเปลี่ยนคณะทำงานไปแล้ว แต่กระบวนการพูดคุยยังคงดำเนิน และต่อเนื่องต่อไป
มีการปรึกษาหารือในหลักการ 3 ประเด็น คือ การจัดทำแผนร่วมกันแบบองค์รวม หรือ JCPP โดยการกำหนดกรอบเวลาอย่างเป็นขั้นตอน และกรอบการทำงานของคณะทำงานทางเทคนิคเพื่อหารือนำเสนอการพูดคุยในครั้งต่อไปด้วย
ด้านพลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า เมื่อพูดถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา มีน้อยลงมาก
และจากเสียงสะท้อนเวทีพูดคุยชาวบ้าน ส่วนใหญ่ พูดในเรื่องการลดกำลังทหาร ลดด่านตรวจนั้น อยากให้ทราบว่าเราได้ประเมินสถานการณ์ความไม่สงบอยู่ตลอด และเราเริ่มลดอัตตากำลังลงไปอยู่เรื่อยๆ ลดมากสุดแล้วตั้งแต่ปี 61 และปัจจุบันเรามีกองกำลังอยู่ไม่มากแล้ว โดยจะเห็นว่าเราเริ่มปรับเปลี่ยน เป็นกองกำลัง อส.แทน และพร้อมที่จะลดกำลังทหารอีก ถ้าหากเหตุการณ์สงบลงอีก อีกด้านหนึ่งคือ การพูดคุย ยังต้องเน้นกระบวนการพูดคุย และการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืน ต่อไป


ทีมข่าว@ชายแดนใต้