มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ กสศ. และภาคีเครือข่าย ลงนามสัญญารับทุนครูรัก(ษ์) ถิ่น รุ่นที่1 ผ่านระบบออนไลน์ ต้อนรับนักเรียนทุนสู่รั้ว มรย.

0
61

วันนี้ (19 มิ.ย.63) เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และภาคีเครือข่าย จัดพิธีการลงนามสัญญารับทุนครูรัก(ษ์) ถิ่น รุ่นที่1 โครงการ การสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในฐานะผู้แทนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และ ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักครูและพัฒนาคุณภาพครู ร่วมลงนามโดยผ่านระบบ video conference (zoom) พร้อม 4 ภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เป็นโครงการผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่สอดคล้องกับความต้องการ ตาม บริบทของโรงเรียน ลดความเหลื่อมล้ำให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และเพิ่มโอกาสให้นักเรียนจากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนที่สุดร้อยละ 20 แรกของประเทศ ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีจิตวิญญาณความเป็นครูได้เรียนครูจนจบปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ ภายในระยะเวลา 4 ปี แล้วได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูรุ่นใหม่ในท้องถิ่นของตนเอง สามารถนำไปสู่การยกระดับคุณภาพและระบบการศึกษาของประเทศและสอดรับกับนโยบายของคณะครุศาสตร์ที่ได้ดำเนินการภายใต้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น


โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ (กสศ.) ให้เป็นสถาบันการผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น ในสาขาวิชาการประถมศึกษา และต่อมาได้ดำเนินการลงพื้นที่คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่ กสศ.กำหนด เพื่อเข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จำนวน 29 คน จากโรงเรียนในพื้นที่ครอบคลุม 6 จังหวัดภาคใต้ โดยได้ดำเนินการ คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ กสศ.กำหนดเพื่อมาเป็นนักศึกษา ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1

ข่าว​ มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น