ปัตตานี – มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับบริษัทสิงห์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

0
33

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับบริษัทสิงห์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี


เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่ววนจังหวัดปัตตานี นายมนัส โนนุช ประธานกรรมการ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นประธานมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 2,900 ชุด โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับและร่วมมอบถุงยังชีพ มีตัวแทนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบฯจากทุกอำเภอ อำเภอละ 10 คนเดินทางมารับมอบ


ภายหลังมอบถุงยังชีพแล้ว ได้กล่าวให้โอวาทแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบว่า มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับ บริษัทสิงห์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาปฏิบัติ จัดโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้น และได้นำถุงยังชีพมามอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยในจังหวัดปัตตานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
หลังจากนั้น นายมนัส โนนุช ประธานกรรมการ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และคณะ ได้เดินทางไปที่ชุมชนบ่อโอน ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีเพื่อมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 รายด้วย

ข่าว บดินทร์ เบ็ญจสมัย ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น