ศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่ติดตามเตรียมความพร้อมรับมือโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน

0
50

ศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่ติดตามเตรียมความพร้อมรับมือโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ทำให้สถานศึกษาปิดเรียน

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ที่เกิดขึ้นและกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีความห่วงใยและได้สั่งการให้ทุกโรงเรียนเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 นายเสกสรรค กอเส็ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ได้สั่งการให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จัดทำแผนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และเมื่อวันที่ 12 มิ.. 2563 ที่ผ่านมา นายศุภมิตร ธัมมิกะกุลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 .สายบุรี .ปัตตานี โดยมีนายปรีชา ยาชะรัด ผู้อำนวยการโรงเรียน รายงานการเตรียมความพร้อมฯ และนำคณะเยี่ยมบ้านนักเรียน ซึ่งแผนรับมือแรก กรณีเปิดเรียนตามประกาศ ศธ. ในวันที่ 1 ..2563 นั้น ได้เตรียมการไว้ดังนี้ ก่อนเข้าสถานศึกษาให้คัดกรองนักเรียนทุกคนทั้งตรวจไข้ ล้างมือและเช็คว่าใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่

ภายในอาคารเรียน ต้องจัดให้มีอ่างล้างมือ เจลแอลกอฮอล์หรือสบู่หน้าอาคารเรียนโดยให้ทุกคนล้างมือก่อนเข้าอาคารเรียน และเว้นระยะห่างโต๊ะเก้าอี้ ห่างกันประมาณ 1 เมตร ทั้งห้องเรียนห้องพักครู และห้องอื่นๆ การรับประทานอาหารกลางวัน จัดเป็นข้าวกล่องและให้นักเรียนนำกลับไปรับประทานที่บ้าน ปฏิบัติภารกิจทางศาสนา (ละหมาด) ที่บ้าน และแบ่งเขตพื้นที่ความรับผิดชอบให้นักเรียนช่วยกันทำความสะอาด โดยมีครูประจำชั้นคอยควบคุมดูแลความเรียบร้อย ในส่วนของการเดินทางมาโรงเรียน โรงใดที่มีรถรับส่งนักเรียน ให้หยุดการเดินรถ ในระยะแรกนี้ให้ผู้ปกครองมารับส่ง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

แผนที่ 2 กรณีพบการระบาดของเชื้อไวรัสในนักเรียน คณะครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ให้หยุดการเรียนการสอนทันทร แจ้งผู้ปกครองทราบและรายงานหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและจัดการเรียนการสอนออนไลน์

และแผนที่ 3 กรณีไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ ให้จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองประชุมคณะครูเพื่อสำรวจคงามพร้อมของบ้านนักเรียนในการเรียนออนไลน์ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย แจกใบงาน และมีครูผู้ดูแลแบ่งเป็นโซนเขตพื้นที่บริการ โดยให้ครูออกพื้นที่ติดตามเป็นรายสัปดาห์พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษาหารือกับผู้ปกครองและนักเรียนตามโซนที่ได้รับผิดชอบ พร้อมทั้งประสานหน่วยกำลังในพื้นที่ เพื่อ รปภ. ครูในการออกติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียน และจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ต้นสังกัดทราบ

มนทิชา แวซอเหาะ ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3

แสดงความคิดเห็น