ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ชูจุดเน้น WE SMART !! รับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผอ.สพท. รอบ 1 ปี

0
69

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ชูจุดเน้น WE SMART !! รับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผอ.สพท. รอบ 1 ปี

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  ได้นำเสนอนโยบายการพัฒนาการศึกษาและผลงานที่สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3  สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ตามตัวชี้วัดซึ่งมี 3 องค์ประกอบ 13 ตัวชี้วัด ซึ่งได้กำหนดนโยบายอย่างชัดเจน นักเรียนชั้น .1 ต้องอ่านออกเขียนได้

เน้นกระบวนการทำงานโดยมีนายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว นายอดุลย์ พรมแสง และนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ เป็นคณะกรรมการประเมินฯ ให้แนะนำพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในเขตพื้นที่ ร่วมรับฟังและเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการในเขตพื้นที่ฯ ต่อไป ห้องประชุมใหญ่ สพป.ปัตตานี เขต 3

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะ สพป.ปัตตานี เขต 3

แสดงความคิดเห็น