ปัตตานี-เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ที่ มอ.

0
47
ปัตตานี-เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ที่ มอ.

ปัตตานี-เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC)  ที่ มอ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC)   ทั้ง  77 แห่งทั่วประเทศ และศูนย์ความเป็นเลิศ  AIC  จำนวน 6 แห่ง  โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ผ่านระบบ Application Zoom    สำหรับจังหวัดปัตตานีได้จัดให้มีพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC)  และได้จัดตั้งศูนย์ ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  โดยมีนายพรศักดิ์  สังขพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.อิ่มจิต เลิศพงศ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปัตตานี

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร อีกทั้งยังเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร สนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ในแต่ละจังหวัด และผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ มีความเชื่อมโยงภายใต้คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0   มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับ 4 พันธมิตรหลัก ประกอบด้วย ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคเกษตรกร และภาควิชาการ

ในการจัดตั้งศูนย์ AIC ภายในมหาวิทยาลัยตามแต่ละจังหวัด ในรูปแบบโครงสร้าง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ จำนวน 77 ศูนย์ อาทิ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    มหาวิทยาลัยขอนแก่น    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   มหาวิทยาลัยบูรพา    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยนเรศวร    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น    และจะนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์เครือข่าย AIC ภายในจังหวัดต่อไป ซึ่งประกอบด้วย  ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร    และศูนย์วิจัย ทดลอง ทดสอบด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรอีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น