ปัตตานี ประชุมติดตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (ปัตตานี) ประจำปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัด

0
25

ปัตตานี  ประชุมติดตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (ปัตตานี) ประจำปีงบประมาณ  2563 สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัด

วันที่ 27 พฤษภาคม ที่ห้องประชุม KM ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี  ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (กปช.) จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2563   โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมฯ  โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5 ไปสู่การปฏิบัติ ในระดับจังหวัด ในครึ่งปีหลัง เดือนเมษายนกันยายน 2563  โดยได้ติดตามผลความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดที่เชื่อมโยงกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ระดับประเทศ ใน  4 กลุ่ม รวม11 เรื่อง ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   กลุ่มที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อมรองรับภัยแล้งและอุทกภัย   กลุ่มที่ 3 เข้าถึงยุติธรรมและความคุ้มครอง ป้องปราบทุจริต ยุติความรุนแรง  กลุ่มที่ 4 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต ในส่วนของจังหวัดปัตตานี มีด้วยกัน จำนวน 61 โครงการ และมีเรื่องสื่อสารที่สำคัญระดับจังหวัด (เพิ่มเติม) จำนวน 6 โครงการ  ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการปฏิบัติฯ ในรอบ 8 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัดที่กำหนด

นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวถึงงานด้านการประชาสัมพันธ์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค (Covid-19) ขณะนี้ ทุกฝ่ายต้องเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างเข้มข้น ทั้งมาตรการช่วงเหลือเยียวยา  มาตรการทางด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการควบคุมโรคที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ต้องดำเนินการต่อไป  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน นอกจากนี้  ในส่วนของการจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2565 จากงบจังหวัด ก็ต้องเน้นการสร้างการรับรู้และสร้างความเชื่อมั่นในการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจภายในจังหวัดปัตตานีและของประเทศ

แสดงความคิดเห็น