นราธิวาส – ผู้ว่าฯไฟเขียว มัสยิดที่พร้อมให้ละหมาดญุมอะห์วันศุกร์ และละหมาดอีฎิ้ลฟิตรี่ได้ ย้ำให้ปฏิบัติตามแผนมาตรการเข้มงวด

0
45

21 พ.ค. ที่ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) โดยมี นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ผู้แทนชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ระดับอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมการประชุม


สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการหารือถึงแนวทางการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) โดยประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) และจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งนายอำเภอ และคณะประเมินดำเนินการประเมินมัสยิดที่ประสงค์เข้ารับการตรวจประเมินตามแนวทางที่สำนักงานจุฬาราชมนตรีกำหนด ซึ่งผลการตรวจประเมินมัสยิด จำนวน 676 มัสยิด มีมัสยิดที่พร้อมปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) จำนวน 448 มัสยิด และที่ไม่พร้อม จำนวน 228 มัสยิด


ทั้งนี้ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ประธานชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ระดับอำเภอทุกอำเภอ ได้ปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันพิจารณาแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ พร้อมทั้งรับฟังความเห็นจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และประธานชมรมอิหม่ามในแต่ละอำเภอ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ 5/2563 และมาตรการหรือคำแนะนำของทางราชการเกี่ยวกับการป้องกันโรค โดยพิจารณาให้มีการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์สำหรับมัสยิดที่มีความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และอยู่ในพื้นที่ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ โดยคำนึงถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 และความปลอดภัยของสังคมเป็นหลัก หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบชุดกิ๊ฟเซ็ตต้าน COVID – 19 ให้แก่ผู้แทนชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ที่เข้าร่วมการประชุมอีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น