ยะลา – สพป.เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วันแรกในพื้นที่เบตง

0
67

ยะลา – สพป.ยล.3 ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่บ้านนักเรียนในเขตพื้นทีบริการตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา วันแรก
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 มอบหมายให้นายเชาวลิต เพ็ชรหวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยนายวัชระ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ตัวแทนเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้ลงพื้นที่ติดตาม บ้านนักเรียนจำนวน11 หลังคาเรือน

เพื่อทำการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่บ้านนักเรียนในเขตพื้นที่บริการตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นวันแรก ที่โรงเรียนบ้านมาลา โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ เพื่อจัดเก็บขอมูลและรับทราบปัญหาเพื่อนำไปหารือกับผู้บริหารสถานศึกษา

จากการตรวจเยี่ยมพบว่า มีนักเรียนที่อยู่ในชุมชนบ้านใกล้กันแต่เรียนต่างโรงเรียน อาทิโรงเรียนบ้านจาเราะปะไต โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) มาเรียนร่วมกันที่บ้านนักเรียนและยังพบอีกว่าปัญหาอินเตอร์เน็ตสัญญาไม่ค่อยดีทำให้เกิดความล่าช้า และบ้างบ้านผู้ปกครองไม่อยู่บ้านโดยไปประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งปัญหาดังกล่าวทางบันฑิตอาสาอำเภอเบตงได้มาช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนให้นักเรียนตามบ้าน ด้วยเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาคอยสอนให้กับบุตร หลาน ที่บ้าน ทั้งนี้ ครู และผู้บริหาร ได้ร่วมตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหานำไปแก้ไขต่อไป
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น