พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่หน่วยงานสสจ.ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส เพิ่มศักยภาพรักษา COVID – 19

0
52

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลถวายรายงานสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 มาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล พร้อมทั้งรับพระราชทานพระบรมราโชบายและทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 เม.ย. 63 ที่สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรทางการแพทย์  เข้าร่วมประกอบพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้เป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรน่า 2019 “COVID-19” อีกทั้งเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงมีความห่วงใยและทรงตระหนักให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ ประกอบไปด้วย 1 หน้ากากอนามัย  จำนวน 20,000 ชื้น 2 หน้ากากเลนส์ใส (FACE SHIELD)  จำนวน 200 ชิ้น และ 3 COVER  ALL จำนวน 50 ชิ้น สร้างความปลาบปลื้มและทราบซึ่งในพระมหาการุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ และ ประชาชน ที่กำลังเผชิญและได้รับความเดือดร้อนของการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า 2019 ในครั้งนี้ อย่างหาที่สุดไม่ได้

ด้านนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวในฐานะตัวแทนของชาวจังหวัดปัตตานี ว่า ในนามของจังหวัดปัตตานี รู้สึกซาบซึ้งในอย่างหาที่สุดไม่ได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สิ่งของพระราชทานเพื่อมาช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ในการทำงานแก้ปัญหา สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดปัตตานี  การทำงานของจังหวัดปัตตานี ก็ได้ฝากความหวังกับบุคลากรทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เมื่อได้รับอุปกรณ์เหล่านี้มา ก็จะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ชาวปัตตานีทุกคนขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ไว้เหนือเกล้า ในพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้

ในการนี้ จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสด้วย

โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน นายวิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมผู้อำนวยการโรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาส ทั้ง 13 โรงพยาบาล รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ซึ่งจัดสรรให้จังหวัดนราธิวาส ดังนี้ หน้ากากอนามัย จำนวน

20,000 ชิ้น , หน้ากากเลนส์ใส (FACE SHIELD) จำนวน 200 ชิ้น และ COVER ALL จำนวน 50 ชิ้น ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

และที่ จ.ยะลา ณ ห้องโถงหน้าห้องศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานพิธี รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดยะลาร่วมพิธีฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้จังหวัดยะลา ดังนี้


1. หน้ากากอนามัย จำนวน 20,000 ชิ้น
2. หน้ากากเลนส์ใส (FACE SHIELD) จำนวน 200 ชิ้น
3. COVER ALL จำนวน 50 ชิ้น

ทั้งนี้ในขั้นตอนพิธี :ประธานในพิธี ทำความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน และโรงพยาบาลรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ทั้ง 8 แห่ง ตามลำดับ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนพสกนิกรจังหวัดยะลาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ทีมข่าว @ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น