ผู้ว่าฯนราธิวาส ชวนประชาชน”ปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามปฏิบัติการ 90 วัน Quick Win

0
42

ผู้ว่าฯนราธิวาส ชวนประชาชน”ปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามปฏิบัติการ 90 วัน Quick Win ของกรมพัฒนาชุมชน เพื่อลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือน และสร้างรายได้ในภาวะวิกฤตต่อสู้ COVID-19
ที่บริเวณแปลงเกษตรพอเพียง ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาส ร่วมขับเคลื่อนงานสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว ในภาวะวิกฤตต่อสู้ COVID-19 Kick Off เปิดปฏิบัติการ 90 วัน Quick Win “ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามนโยบายของกรมพัฒนาชุมชน เป็นการน้อมนำชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ในช่วงของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยครั้งนี้มีนายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมโครงการฯ


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเชิญชวนประชาชนหันมาปลุกผักสวนครัว รั้วกินได้ตาม โครงการตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยการส่งเสริมปลูกผักสวนครัว อย่างน้อยครัวเรือนละ 10 ชนิด ซึ่งเห็นผลเป็นรูปธรรม และสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะที่ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ก็ได้จัดให้มีแปลงผักสวนครัว เศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง เป็นผักปลอดสารพิษ และสามารถนำมาประกอบอาหารได้อย่างปลอดภัย
ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร แม้ในยามวิกฤติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ก็สามารถปลูกผักกินเองเลี้ยงชีวิตตนเองและครอบครัวได้หลายเดือน โดยประชาชนสามารถผลิตอาหารไว้บริโภคเองในครัวเรือน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ซึ่งจะเป็นทางออกสำหรับวิกฤตโรคระบาดและปัญหาภัยแล้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่


ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว เป็นการรณรงค์ให้ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครอบครัวและชุมชน โดยเน้นการพึ่งตนเองให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ เป็นการช่วยชาติในการลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 เนื่องจากประชาชนไม่ต้องไปซื้อผักที่ตลาด สถานที่ ที่มีคนเยอะ ๆ และลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือน และยังสามารถสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น