เทศบาลปัตตานีเห็นพ้อง พอช. ร่วมแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนเมืองในทุกด้านทุกมิติ

0
259


28 กุมพาพันธ์ุ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองปัตตานี นาย นิอันวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปัตตานี ประธานเปิดประชุมหารือออกแบบแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยร่วมกับ นาง ทิพวรรณ หัวหิน รองผู้อำนวยการภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน เครือข่ายชาวบ้าน อสม. ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา โดย นาย นิอันวา สุไลมาน ได้นำคณะผู้บริหารเทศบาลพบประชาชน แกนนำผู้แทนชุมชนแลกเปลี่ยนปัญหาในชุมชนเมือง ทั้งนี้เทศบาลเมืองมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเรื่องความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เทศบาลปัตตานีมีแนวคิดในการสร้างโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ซึ่งเทศบาลเมืองปัตตานีคิดเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับ พอช. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน เดินหน้าแก้ไขในเรื่องที่อยู่อาศัยและรับเป็นวาระเร่งด่วน โดยมอบให้ นาง ทิพวรรณ หัวหิน รองผู้อำนวยการภาคใต้ กล่าวถึง พอช. สถาบันพัฒนาองค์ชุมชน ให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตในการให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างไรเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน ทุกมิติ ในทุกเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องในชุมชนเมือง เขตเทศบาลเมืองปัตตานี ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


นาง ทิพวรรณ หัวหิน รองผู้อำนวยการภาคใต้พูดถึงความร่วมมือในครั้งนี้ เทศบาลและทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ต้องมีการสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนให้ครอบคลุมทุกชุมชน แยกประเภทผู้เดือดร้อน โดย พอช.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นแกนหลักในการร่วมขับเคลื่อนกับเทศบาลเมืองปัตตานี ทั้งนี้ได้ชี้แจงโครงการที่ผ่านมาของ พอช.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนที่ได้นำร่องในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในพื้นที่ใดบ้าง เพื่อให้เห็นความเป็นมา แนวทางให้ความช่วยเหลือและผลงานที่ผ่านมา พอช.ได้ดำเนินการอะไรบ้าง
จากนั้น นาย นิอันวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปัตตานี ถามความเห็นชอบรับหลักการในที่ประชุม โดยที่ประชุมรับหลักการและนัดว่งกรอบแนวทางหารือจัดเวทีความร่วมมือนัดความพร้อมอีกครั้ง เพื่อสำรวจผู้เดือดร้อนใน20ชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี นำไสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเป็นรูปประธรรม เน้นย้ำให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ไม่ปล่อยผ่านความเดือดร้อน ไม่ปล่อยผ่านปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องในพื้นที่เป็นปัญกาเรื้อรังอีกต่อไป
ภาพ/ข่าว
มะอายือมิง สาแล๊ะ
ปัตตานี