ปัตตานี-ผช.ผบ.ทบ.และอุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เปิดที่ทำการ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 15 สร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่กำลังพล และครอบครัว

0
185

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่อาคารแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย ดร. คนึงนิตย์ ศรีรักษ์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เดินทางมาเป็นประธานในพิธี เปิดที่ทำการ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 15 เพื่อยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวกำลังพล ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่กำลังพล และครอบครัว โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15,คุณสมฤดี ขำเขียว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 15 และ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง กองพลทหารราบที่ 15 ตลอดจนกำลังพล และครอบครัวเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ตามที่สมาคมแม่บ้านทหารบก มีนโยบายในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายกองทัพบก ตลอดจนดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวกำลังพล ให้ดียิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์นานับประการต่อกองทัพบก และประเทศชาติเป็นส่วนรวมนั้นกองพลทหารราบที่ 15 และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 15 ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

อีกทั้งมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินงานในการดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวกำลังพลให้ดีขึ้น เพื่อให้กำลังพลของหน่วยมีขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และความผิดชอบได้อย่างเต็มขีดความสามารถ จึงพิจารณาว่าควรจัดให้มีอาคารที่ทำการของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารราบที่ 15 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกของสมาคมแม่บ้านทหารบก ทั้งระดับกองพล ระดับกรม และระดับกองพัน ใช้เป็นสถานที่ประชุม ติดตามการดำเนินงาน 6 โครงการหลักของสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมทั้งเป็นศูนย์รวมพบปะ พัฒนาสัมพันธ์ ตลอดจนร่วมกันทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวกำลังพล และหน่วยต่อไป