นราธิวาส – ปิดแหล่งท่องเที่ยวดัง “อ่าวมะนาว “ป้องกันแพร่โควิด -19 ตั้งชุดรปภ.หมู่บ้าน สกัดเข้มสแกนบุคคลภายนอกห้ามเด็ดขาด

0
64

ผู้สื่อข่าวรายงาน ปิดชายหาดอ่าวมะนาว สกัดโควิด-19 ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งยกระดับมาตรฐานเฝ้าระวังสกัดโรค “โควิด-19” ระบาดในพื้นที่ โดยสั่งปิดชายหาดอ่าวมะนาวเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ นอกจากนี้ยังปิดถนนทางเข้า-ออก หาดอ่าวมะนาว โดยห้ามเด็ดขาดบุคคลภายนอกเข้าและยานพาหนะ ให้เข้าได้เฉพาะชาวบ้านในหมู่บ้านเท่านั้น

โดยมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ชุดผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 หมู่ 2 และ อสม.ตรวจสแกนประชาชนก่อนเข้าหมู่บ้านเพื่อป้องกันเฝ้าระวังโรคติดต่อและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ทางเข้า-ออก ซึ่งเป็นทางเดียวกันกลับเข้าหาดอ่าวมะนาว และหมู่บ้านอ่าวมะนาว หลังจากที่ได้ปิดหาดอ่าวมะนาวตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาสโดยให้เข้าได้เฉพาะคนในในพื้นที่

โดยได้ดำเนินการร่วมกับ ผอ.รพ.สต.กะลุวอเหนือ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว เจ้าหน้าที่ สภ.ตันหยง อสม. และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ณ สามแยกอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ได้มีคำสั่งที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้พบจำนวนผู้ป่วยทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การค้าชายแดน การคมนาคมและมีความหนาแน่นของประชากรสูง มีความเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดมาตรการเพิ่มเติม เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว นั้น
คัดกรอง คัดกรอง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ที่ ๗/๒๕๖๓ ตังต่อไปนี้

๑ ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
๑.๑ สถานที่สำหรับจัดให้มีการแข่งขันนก และไก่ ทุกประเภท
๑.๒ สนามเด็กเล่น ทุกแห่งในพื้นที่
๑.๓ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน ทุกแห่งในพื้นที่
๑.๔ พิพิธภัณฑสถาน ทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน ทุกแห่งในพื้นที่
๑.๕ ห้องสมุดสาธารณะ ทุกแห่งในพื้นที่
๑.๖ สนามแข่งขันไก่แจ้ ทุกแห่งในพื้นที่

๒. งดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม
๒.๑ ศาสนาพุทธ ให้ดำเนินการตามประกาศเจ้าคณะเจ้าจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง มาหรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๒.๒ ศาสนาอิสลาม ให้ดำเนินการตามประกาศจุฬาราชมนตรี ประกอบด้วย
๒.๒.๑ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVD-19) ว่าด้วยเรื่อง การละหมาดวันศุกร์ การละหมาดญามาอะห์ และการจัดกิจกรรมและการรวมตัวกัน
เป็นกลุ่ม สำหรับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศห้ามรวมตัว (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓)

ข่าว .ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น