รองแม่ทัพภาค 4 เปิดมหกรรมกีฬาสร้างสุขชายแดนใต้ “วาบูลันเกมส์” สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน สร้างความเป็นเลิศด้านกีฬา

0
330

6 ธค.65 พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดมหกรรมกีฬาสร้างสุขชายแดนใต้ “วาบูลันเกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา และปัตตานี) ที่สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส (กำลังก่อสร้าง) อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวขอบคุณพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ที่กองทุนฯ ได้สนับสนุนงบประมาณจัดมหกรรมกีฬาสร้างสุขชายแดนใต้ โอกาสนี้นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายก อบจ.นราธิวาส รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม

พลตรี ปราโมทย์ฯ กล่าวว่า ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการแข่งขันกีฬา นอกจากจะพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศแล้ว ยังสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนจากอบายมุขทั้งปวง โดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติด ทางกองทัพภาคที่ / และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในโยบายสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬาด้วยรูปแบบต่าง ๆ อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการมุ่งเน้นให้กลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญภายในพื้นที่ โดยจะต้องหาวิธีในการป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด เพราะสถานการณ์ในปัจจุบันยาเสพติดได้แพร่กระจายไปทั่วทุกชุมชน และจะเห็นได้ว่าเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความสามารถด้านการกีฬาค่อนข้างมาก จึงมีความต้องการที่จะส่งเสริมเยาวชนในด้านการกีฬา ให้เยาวชนมีสุขภาพจิตที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด และจะเป็นจุดเด่นของแต่ละจังหวัดในการสร้างความเป็นเลิศในด้านการกีฬาอีกด้วย

ด้านนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนงบประมาณและได้มอบหมายให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี เพื่อพัฒนาเยาวชนและประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ห่างไกลยาเสพติด สร้างความรักความสามัคคีและเสริมสร้างความมั่นคงที่ดีให้กับพื้นที่นำสู่การสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน จัดโครงการดังกล่าว โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้ประสานงานดำเนินการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 1-23 ธันวาคม 2565 ใน 9 ชนิดกีฬา

อย่างไรก็ตาม การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ ยังได้ส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับประชาชน โครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Hand In Hand รือเสาะ ในการผลิตเสื้อคุณภาพดีเพื่อใช้ในกิจกรรม รวมถึงส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ทำอาหารมาค้าขายด้วย ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และสร้างความสุขให้เกิดขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง//มีการมอบอุปกรณ์กีฬา ธนาคารอุปกรณ์กีฬาให้กับชมรมตาดีกา 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส และชมรมตาดีกาจังหวัดยะลา/ปัตตานี ที่สำคัญการใช้สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส ที่กำลังก่อสร้างเป็นสถานที่จัดการแข่งขันฯ เพื่อแสดงให้เห็นว่าสนามแห่งนี้มีความพร้อมวสามารถใช้งานได้ ซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการสร้างสนามแห่งนี้ในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จเพื่อมอบความสุขให้กับชาวนราธิวาสต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส